De Zuidhollandse tak

Contacten met naamgenoten uit het gehele land en zelfs daarbuiten, het raadplegen van beschikbare bronnen via internet en bij het Centraal Bureau voor Genealogie, maar ook archiefonderzoek ter plaatse, hebben geresulteerd in een definitieve aansluiting van de Zuidhollandse Lensvelten met die uit Brabant. De "eerste" Lensvelt (Gerrit) op de Zuidhollandse eilanden blijkt namelijk afkomstig uit Gorinchem, terwijl diens vader (Aart of Arnold) uit Dussen afkomstig blijkt. We praten dan over begin 18e eeuw (1707)

Echter, het blijkt dat een variant van de naam al eerder in Zuid-Holland is opgetekend. Begin 17e eeuw komt in Leiden de naam Van Leensvelt voor. Op 31-07-1604 huwt Frederick Jansz van Leensvelt (let ook op het patroniem Jansz) met Cornelia Bruynen van Couwenhoven, beiden zijn afkomstig uit Leyden. Een broer Jan Jansz van Leensvelt trouwt op 12-01-1619 met Weyntgen Nan van Blocklandt, weduwe van Cornelis van Dilsen, eveneens allebei afkomstig uit Leyden. En een zuster Jannetgen Jans van Leensvelt trouwt op 09-01-1621 met Adriaen Laurensz Gael, ook beiden afkomstig uit Leyden.

Op 23-01-1633 trouwt Aeltgen Fredericksdr. van Leensvelt, afkomstig uit Leyden, woonplaats Koorsteech, met Cornelis Henricxz van Roon, weduwnaar van Fytgen Aeriaensdr Paau, woonplaats Gouda ter Goutsmith. Als getuige van de bruid fungeert haar tante de vrouw van Adriaen Gael.

Ruim 40 jaren later wordt eveneens te Leiden het huwelijk opgetekend van Wijna van Leensvelt, afkomstig van Leyden, woonplaats (Pape?)graft, met Mr. Cornelis Houtman uit Rotterdam. Bovendien gaat op 07-09-1679 in Voorhout Maria van Leensvelt, afkomstig van Leyden, woonplaats Papegraft, in ondertrouw met Lambertus Kleffius, weduwnaar van Catharina van der Wiel, woonplaats Delft. Deze ondertrouw is ook opgetekend op 16-09-1679 te Delft [DTB Delft, inv.nr. 132 Ondertrouwboeken Gerecht].

Een verband tussen Leensvelt in Leyden en Lensvelt in Brabant begin 17e eeuw is niet vastgesteld kunnen worden behalve dan dat beiden het patroniem Jansz voeren, maar dat verband is wel erg bescheiden. Bovendien heeft nader onderzoek door Hans Endhoven van de locale heemkundekring uitgewezen dat het hier niet om Van Leensvelt handelt maar om de de geslachtsnaam Van Leeusvelt. Daardoor lijkt een verband met Lensvelt minder waarschijnlijk.

zhollandkaart.jpg
Kaart van Zuid-Holland uit de tijd dat het noord-westelijk gedeelte van het huidige Noord-Brabant, waaronder Dussen, nog tot Zuid-Holland behoorde. Op de kaart is goed te zien als men vanuit Dussen (rechtsonder) in westelijke richting de Biezbos overstak men in Beyerlant terecht kwam. Deze kaart zal dateren omstreeks begin/midden 17e eeuw.

De opbouw van de Zuidhollandse Lensvelt-tak volgt chronologisch de topografische lijn Gorinchem ===> Oud/Nieuw Beijerland ===> Hellevoetsluis e.o., met vandaar uit 'n opsplitsing naar 's-Gravenhage e.o. en Vlaardingen e.o.:


Van Dussen naar Gorinchem

Dhr. F. Walop uit Dordrecht, reageerde op de vraag gesteld in de Brabantse Leeuw, Jaargang 45, nr. 1 - 1996, inzake informatie over het geslacht Lensvelt/Lijnsvelt. Middels een persoonlijke brief (02-04-1996), maar ook via de vragenrubriek in het zelfde blad, Jaargang 45, nr. 2 - 1996, maakt hij melding van de naam Lensvelt in zijn kwartierstaat. In zijn kwartier is sprake van Antonetta Lensvelt, jongedochter van Gorkum, getrouwd te Rotterdam 18-03-1742 met Hendrik Schilten, wedn. van Leeuwen. Zij is zeer waarschijnlijk een dochter van Aart Lensvelt, jongman van der Dussen, getrouwd te Gorkum 13-06-1707 met Catharina van Dartelen, jongedochter van Gorkum. Verder noemt hij nog als een familielid: Bastiaentje Jansdr. Lensvelt, getrouwd, jongedochter van Dussen.

Hiermee wordt duidelijk bedoeld de (peet?)tante van Aart, Bastiaantie (Sebastiana), een dochter van Jan Geertsn Lensvelt en Emmeken Jans Roubos, g.d. onbekend, h.d. (1ste huwelijk) 14-8-1689 (Ger), 18-6-1690 (RK) met Antonius Everden Bovenwaard; h.d. (2de huwelijk) 17-5-1709 (RK) met Simon Cornely Botermaet.

In de DTB registers van de RK parochie Gorinchem in het Stadsarchief Gorinchem (SAG) blijkt inderdaad sprake van het huwelijk van Arnoldus Lijnsvelt en Catharina van Dartelen. Arnoldus Lijnsvelt of Aart Lensvelt, afkomstig uit Dussen, stamt af van Sijmen of Simon Lensvelt, een zoon van Gerrit Janszn Lensvelt (zie Generatie 01 en 02), meer in het bijzonder van diens oudste zoon Gerardi Sijmonis Lensvelt, welke gehuwd was met Anna Cornelisse Werde. De 3de zoon uit dit huwelijk heet namelijk Arnoldus (roepnaam Aart) g.d. 04-05-1686 (R.K. geboorteregister Dussen, SAHA). Andere kinderen uit dit gezin waren: Joannes g.d. 22-12-1679, Cornelius g.d. 02-09-1682, Maria 01-2-1689, Simon g.d. 16-03-1691, Judith g.d. 16-03-1691, Cornelius 10-04-1695 en Joanna g.d. 15-02-1698.

Omdat de Zuidhollandse-tak afstamt van Simon - van stamvader Gerrit Jansz Lensvelt - zullen we deze generatie verder aanduiden met het voorvoegsel Simon, gevolgd door het Generatienummer.
Simon Gen. 04, Aart Lensvelt & Catharina van Dartelen uit Gorinchem

Uit het huwelijk van Aart en Catharina worden 8 kinderen geboren, waarvan er 3 vroegtijdig komen te overlijden (bron: SAG, RK-DTB). Overigens maakte men 't, in 't Gorkumse, wel behoorlijk bont voor wat betreft de schrijfwijze van de familienaam. Allerlei varianten werden aangetroffen, zoals: Lensvelt, Lensveld, Lijnsvelt, Lijnsveld, maar ook Linsvelt, Lintsveld, Leensvelt, Leesvelt.
Gerardus Lensvelt, geboren Gorinchem 11-06-1709, waarbij Catharina Rivet als "sinus" is geregistreerd. Volg: Simon Gen.05;
Martinus Lensvelt, geboren Gorinchem 15-10-1711, vermoedelijk overleden te Gorinchem op 02-03-1716;
Johanna (Anna) Lensvelt, geboren Gorinchem 23-12-1713, getrouwd op 20-10-1743 te Gorinchem met Baltes van Dijk uit 's-Gravenhage, sergeant in het garnizoen van Gorinchem. Anna overlijdt op hoge leeftijd (80 jaar) te Gorinchem op 22-11-1794 en wordt begraven op 25-11-1794 te Schelluijnen;
Henricus Lensvelt, geboren Gorinchem 09-12-1714, vermoedelijk overleden te Gorinchem op 25-02-1722;
Anthonetta Lensvelt, geboren Gorinchem 23-05-1716, waarbij Catharina Wijnranck als "sinus" staat opgetekend. Op 18-03-1742 trouwt zij te Rotterdam met eerdergenoemde Hendrik Schilten;
Martinus Lensvelt, geboren Gorinchem 30-06-1718, vermoedelijk overleden te Gorinchem op 19-06-1719;
Martina Lensvelt, geboren Gorinchem 09-03-1720, getrouwd Gorinchem op 10-05-1754 met Aert van Leeuwen uit Rhenoy (ligt langs De Linge). Zij krijgen in ieder geval 1 kind, Johannes, gedoopt te Rhenoy op 03-05-1761, getuige Allegundis van Roode.(Email Ben Tabbemee, 22-10-1999)
Cornelia Lensvelt, geboren Gorinchem 20-09-1722, kleermaakster en op 24-11-1752 te Gorinchem gehuwd met Jacobus de Wit uit Oosterwijk. Cornelia overlijdt op 71 jarige leeftijd te Gorinchem op 30-01-1794 en wordt op 04-02-1794 te Schelluijnen begraven.

Het is duidelijk, Aart (Arnoldus) Lensvelt kwam omstreeks 1707 vanuit Dussen naar Gorinchem om er te trouwen en een gezin te stichten. Misschien heeft hij Catharina ontmoet op de markt want Gorinchem was een populaire marktplaats vanuit Dussen om er landbouwproducten te verkopen. Mogelijk heeft hij met Catharina kennis gemaakt als hij op bezoek was bij zijn oom Wouter Simonsz Lensvelt en tante Jobke Jans Nieuwkuijk. Wouter en Jobke woonden namelijk gedurende een aantal jaren (± 1691 - 1695) in Gorinchem, want twee van hun kinderen werden in Gorinchem geboren, te weten: Simon Lensvelt op 29-11-1691 ("sinus" Gerrit Sijmensz Lensvelt - vader van Aart - en Annetie Sijmensz Lensvelt) en op 04-01-1694 Johannes ("sinus" Anna Sijmensz Lensvelt en "loco" Joannes Sijmensz Lensvelt, deze laatste Jan Syments Liesvelt X Grietie Hendricxsdr Boeser beiden wonende te Ippel maakten testament voor een notaris te Gorinchem [SAG, inventarisnr 4104, 12-05-1698].

Het feit dat Catharina Rivet bij de geboorteregistratie van Gerardus, de oudste zoon van Aart en Catharina, en Catharina Wijnranck bij die van Anthonetta, hun vijfde kind, vermeld worden, berust niet op toeval. Namelijk, op 6 april 1737 [SAG, 1737, huis, Inventarisnr 47] draagt Catharina Rivet, weduwe van Hendrik Wijnrank, haar huis - staande aan de noordzijde van de Rivetsteeg - voor 100 gulden over aan Aart Lensvelt, dit onder de voorwaarde dat zij voor de rest van haar leven de voorkamer mag blijven bewonen.
Welke band er bestond tussen Catharina Rivet en Aart en z'n echtgenote Catharina van Dartelen is niet bekend, maar mogelijk was er sprake van een familieband tussen beide Catharina's.

Aart, Catharina en de kinderen nemen hun intrek in hun nieuwe eigendom, want op 11 april 1737 [SAG, 1737, huis, Inventarisnr 53] verkopen zij hun eigen huis - staande aan de oostzijde van de Appeldijk (kohier verponding no. 776)- eveneens voor 100 gulden aan Dirk Verdonk uit Gorinchem.
Het huis aan de Rivetsteeg wordt twintig jaar later in 1757 - als de kinderen allen het huis uit zijn - weer voor 100 gulden doorverkocht aan Johan van Toor uit Gorinchem [SAG, 1758, huis, Inventarisnr 27]. Op dat tijdstip is Aart - blijkens de overdrachtsakte - nog steeds in leven. Hoe het hem verder vergaat blijft in het ongewisse.

Simon Gen. 05, Gerrit Lensvelt & Johanna Wats uit Gorinchem

Van z'n oudste zoon, Gerardus Lensvelt, weten we gelukkig meer. Feit is dat hij de enige, nog levende, nazaat van Aart Lensvelt is in de mannelijke lijn. Geboren in het jaar 1709 trouwt hij op 30-07-1730 te Gorinchem met Johanna Wats uit die plaats. Gerardus, roepnaam Gerrit, oorspronkelijk van katholieke huize, wordt in 1731 lidmaat van de Hervormde Gemeente. Blijkens de registers van Dopen en Huwelijken van Gorinchem krijgen Gerrit en Johanna drie kinderen welke allen op jonge leeftijd komen te overlijden.
Willem Lensvelt, geboren Gorinchem 28-05-1732, overleden Gorinchem 15-06-1732;
Catharina Lensvelt, geboren Gorinchem 14-11-1734, overleden Gorinchem 16-02-1735;
Willem Lensvelt, geboren Gorinchem 16-11-1735, overleden Gorinchem 16-12-1735.
Wellicht door het vedriet van het verlies van haar drie kinderen, komt op 01-07-1738 in Gorinchem, Gerrit's vrouw Johanna Wats eveneens te overlijden. Pas 14! jaar later, op 23-07-1752 in Gorinchem, laat Gerrit een nieuwe ondertrouw registreren, met Johanna Quintus uit Nieuw Beijerlandt. De attestatie wordt afgegeven op 14-08-1752.

Terug naar inhoud


Van Gorinchem naar Oud/Nieuw-Beijerland

Simon Gen. 05, Gerrit Lensvelt (weduwnaar Johanna Wats) & Johanna Quintus uit Nieuw Beijerland

Middels een E-mail (25-03-1999) van Piet Molema werd ik geattenteerd op het Streekarchief Hoeksche Waard (SAHW) te Heinenoord. Dit archief bevat o.a. gegevens van Oud- en Nieuw-Beijerland. De naam Lensvelt - hier overigens in een aantal gevallen ook wel geschreven als Lin(g)svel(d)t en één keer als Lansvelt - bleek er 66 keer voor te komen. De op één na oudste vermelding betrof een huwelijk te Nieuw-Beijerland.

Op 17-08-1752 trouwt Gerrit Lensvelt, geboren en wonende te Gorinchem en weduwnaar van Johanna Wats, met Johanna Quintus uit Ooltgensplaats. Het is duidelijk dat het hier om Gorkumse Gerrit gaat, de zoon van Aart (Arnoldus) Lensvelt uit Gorinchem, die op zijn beurt weer uit Dussen afkomstig was.
Ze gaan in Nieuw Beijerland wonen, maar hun kinderen worden allemaal in Oud-Beijerland gedoopt, dit wegens nabijheid (O.Bld.) en met onse kennis (N.Bld.). Gerrit overlijdt er op 23-12-1778, Johanna geruime tijd later op 22-06-1802. Hun kinderen waren:
Cornelis Lensvelt, gedoopt Oud-Beijerland 09-10-1754, vroeg overleden;
Aart Lensvelt, gedoopt Oud-Beijerland 02-10-1755, vroeg overleden;
Cornelis Lensvelt, gedoopt Oud Beijerland 16-03-1757; Volg: Simon Gen.06.A
Aart Lensvelt, gedoopt Oud Beijerland 16-01-1760, overleden 03-06-1760;
Aart Lensvelt, gedoopt Oud Beijerland 23-04-1761; Volg: Simon Gen.06.B
Jannetje of Jannigje Lensvelt, gedoopt Oud Beijerland 16-06-1765, overleden 26-03-1782.

Er bleven dus maar twee kinderen in leven: Cornelis en Aart. Cornelis trouwt en blijft in Oud-Beijerland wonen. Aart treedt eveneens in het huwelijk maar trekt vrij kort na z'n trouwen naar Hellevoetsluis.

Simon Gen.06.A, Cornelis Lensvelt & Lijsbet de Boer uit Oud Beijerland

Cornelis Lensvelt trouwt op 31-01-1779 te Oud-Beijerland met Lijsbet de Boer uit die plaats. Cornelis overlijdt op 17-09-1791, Lijsbet (Elizabeth) op 21-10-1808 op 53 jarige leeftijd. Cornelis en Lijsbet kregen de volgende kinderen:
Johanna Lensvelt, geboren Oud-Beijerland 24-07-1779, overleden 03-09-1779;
Jan Lensvelt, Volg: Simon Gen.07.A, geboren Oud-Beijerland 08-10-1780; Jan trouwt achtereenvolgens met Jannetje Diepenhorst en Geertje van Muilwijk. In 1804 trekt hij naar Hellevoetsluis en in 1806 naar Nieuw Helvoet. Twee kinderen overleden op jonge leeftijd (Jacomina na 6 maanden en een ander kind al na drie weken). Jan zelf, overlijdt op 71 jarige leeftijd (26-10-1851) te Hellevoetsluis. De overlijdensadvertentie is ondertekend door 'n zoon G. Lensvelt, mede namens diens jongste broer, waarvan helaas de naam niet wordt vermeld.

De ondertekenaar van de advertentie is vermoedelijk Gerrit Lensvelt (1828 - 1860), stalhouder te Heenvliet, gehuwd met Arendje Moerkerk (1827 - 1917) afkomstig uit Ouddorp op Goeree, maar ze zou ook van Overflakkee kunnen komen; haar vader Arie ?, gehuwd met Elisabeth van Lenthe, was daar visser. Arendje hertrouwde (vóór 12-09-1865) met Arie van de Broek.
Een van de kinderen uit het huwelijk van Gerrit en Arendje was, Geertje Lensvelt of Lingsvelt (deze dubbele naam wordt ook als zodanig vermeld in de Burgelijke Stand van de Gemeente Hellevoetsluis), Ned.Hervormd, geboren Hellevoetsluis 16-12-1854 en overleden Hellevoetsluis 09-09-1893, gehuwd met Frederik van Harten, geboren Hellevoetsluis 03-04-1857 en aldaar overleden op 22-12-1937, spekslager in de winkel op de hoek van het "Baantje" in Hellevoetsluis, waar zich nu een cafetaria bevindt.
Frederik was een telg uit een oud zeeloodsengeslacht uit die plaats; zijn vader Willem en grootvader Frederik waren beiden loods. Frederik's moeder was Neeltje Zoet, geboren Hellevoetsluis 21-08-1832, overleden in 1910. Zij was een zuster van Aagje Zoet, de echtgenote van Gerrit's broer Cornelis.

geertjelingsveltGeertje Lensvelt of Lingsvelt, g.d. 16-12-1854 te Hellevoetsluis, ovl. 9-9-1893 te Hellevoetsluis, d.v. Gerrit Lensvelt en Arendje Moerkerk. Foto: Wim van den Bosch.

Geertje en Frederik kregen elf kinderen, waarvan er vier vroegtijdig overlijden. Geertje stierf bij de geboorte van haar elfde kind Arie in 1893. Frederik hertrouwde al op 01-11-1894 met haar halfzuster Arendje van den Broek, geboren 12-09-1865, die hem nog eens vier kinderen schonk. Door wrijvingen tussen de kinderen uit het eerste en tweede huwelijk, liep het laatste huwelijk van Frederik uiteindelijk op een scheiding uit.
Bij dit huwelijk was onder meer getuige Frederik's zwager en broer van Geertje zijn overleden eerste vrouw Arie Lensveld (in de akte geschreven met 'n D, maar volgens mij is deze ondertekend met Lensvelt met 'n T). Arie was op dat moment 33 jaar, telegrafist van beroep en woonde te Rotterdam.
[Bron: Wim van den Bosch, Bussum, e-mail 01-03-2000 en 16-04-2000]
De jongere broer van Gerrit blijkt inderdaad Cornelis Lensvelt, Volg: Simon Gen.08.A geboren Hellevoetsluis 17-10-1836, overleden 17-02-1906, die trouwt met Aagje Zoet, geboren Hellevoetsluis 14-05-1834, overleden Vlaardingen 21-10-1920. Cornelis was onder meer caféhouder te Nieuwersluis, maar Cornelis en Aagje trokken uiteindelijk naar Vlaardingen en stonden daar aan de basis van de Lensveld (met 'n D) populatie in deze plaats. (zie separate beschrijving) De Vlaardingen populatie
[Bron: Han van Elk, aangetrouwd lid van familie Lensveld uit Vlaardingen, e-mail 03-06-2001]
Gerrit Lensvelt, geboren Oud-Beijerland 28-11-1784, overleden 31-03-1785;
Gerrit Lensvelt, geboren Oud-Beijerland 02-03-1787;
Adriana Lensvelt, geboren Oud-Beijerland 02-09-1789, overleden 06-01-1791;
Cornelis Lensvelt, geboren Oud-Beijerland 14-01-1792, overleden 22-01-1792.

Terug naar inhoud


Van Oud/Nieuw-Beijerland naar Hellevoetsluis e.o.

Simon Gen.06.B, Aart Lensveld & Lydia Onwijn uit Hellevoetsluis

Met dank aan Kees Mazee uit Hellevoetsluis, die enig onderzoek deed naar Lensvelten in het Streekarchief te Brielle (SAB), waaronder ook Hellevoetsluis resorteerd, en wiens gegevens ik door eigen onderzoek ter plaatse verder heb kunnen completeren.
De naam Lensvelt komt in de DTB-kaartenbak 80 keer voor; het grootste gedeelte in 1800. Aangezien de Burgelijke Stand (BS) van Hellevoetsluis nog niet op fiche staat, zou dat aantal echter gemakkelijk meer kunnen zijn. De oudste vermelding betreft:

Aard Lensveld, jongman geboren 23-04-1761 te Nieuw Beijerland, wonende te Oud Beijerland en Lydia Onwijn, jongedochter, geboren omstreeks 1770 te Zwartewaal, overleden 03-05-1843 op 73 jarige leeftijd (Aart was toen reeds overleden), onlangs wonende te Brielle nu te Oud Beijerland. De ondertrouw vindt plaats op 06-02-1791 te Brielle, met de aantekening: geboden versneld. Zij trouwen te Oud Beijerland op 14-02-1791.
Er wordt een Akte van Indemniteit afgegeven op 29-04-1791 door de Kerkeraad van Nieuw Beijerland aan Brielle of elders - voor Aart Lensvelt - oud 30 jaar. We hebben hier dus duidelijk te maken met Aart, de jongste zoon van Gerrit Lensvelt en Johanna Quintus.
Een zekere Ary Lensvelt koopt zich in, in het Schippersgilde van Hellevoetsluis in 1792; vermoedelijk is hier sprake van dezelfde persoon als Aart.
In 1814 wordt Aart in de BS van 's-Gravendeel vermeld als binnenloods, 53 jaar oud, wonende te Hellevoetsluis, thans aan boord van Friendship.

Aard en Lydia kregen een flinke kinderschaar:
Johanna Lensvelt, Brielle, GK gedoopt 06-07-1791, ovl. Hellevoetsluis 31-12-1793 (pro deo);
David Lensveld, Hellevoetsluis, geb./ged. 07/11-08-1793, ovl. Den Haag 19-03-1869 (zie ook Van Meggelen genealogie en De Pijper genealogie, Volg: Simon Gen.07.B;
Gerret Lensvelt, Hellevoetsluis, geb./ged. 27-02/08-03-1795, waarschijnlijk overleden vóór 1843;
Pieter Lensvelt, Hellevoetsluis, geb./ged. 26-09/02-10-1796, gehuwd met L(e)ijntje Nella Elisabeth de Keij(s)zer, geboren omstreeks 1812, wonende te Hellevoetsluis. Leintje Villa overleed te Rotterdam op 20-11-1886, oud 74 jaar (Pieter was toen reeds overleden).

Zij hadden tenminste vier kinderen, maar waarschijnlijk meer:
Pieter Lensvelt, geboren omstreeks 1840, beurtschipper van Hellevoetsluis op Rotterdam.
Arnoldus Lensvelt, geboren omstreeks 1842, overleden te Hellevoetsluis op 05-04-1876, oud 34 jaar.
Jan Lensvelt, geboren omstreeks 1845, schippersknecht, wonende te Hellevoetsluis, wiens lijk in 1881 aan de oevers van de Maas te Rozenburg gevonden werd (hij was op dinsdagavond 18-05-1881 om 10:30 uur, op reis van van Rotterdam naar Hellevoetsluis, vermoedelijk aan boord van het schip van zijn broer Pieter, ter hoogte van Vlaardingen, over boord geslagen en op 36 jarige leeftijd verdronken).
Maria Louise Lensvelt, geb. 09-09-1851 te Hellevoetsluis, ovl. 09-10-1921 om 19:00 uur te Leiden op 70-jarige leeftijd. Zij is twee keer gehuwd: in 1886 met N.N., en daarna met Martinus Cornelis de Graaf. Uit haar eeste huwelijk werd op 30-08-1886 te Leiden geboren Marinus Lensveldt. Deze Marinus Lensveldt is de stamvader van de Australische Lensvelt-nazaten; zie hiervoor het hoofdstuk Over de grens
Maar Marinus was tevens de vader van onder meer Leo Lensveldt, geboren in Leiden op 25 april 1929. Via zijn nichtje Petra de Jonge-Vergeer uit Ridderkerk ontvingen we wat meer informatie over Leo:
leolensveldtLeo Lensveldt met zijn geliefde mondharmonica. Rechts op de foto staat zijn echtgenote Hannelore Neukirch.

'Mijn herinnering aan oom Leo Lensveldt kwam vanmorgen ineens weer in mijn gedachten. Zoals het meestal gaat verlies je mensen uit het oog, dat is jammer. Mijn Opa Henk Vergeer was schipper en voer op het M.S Seijssel. Leo kwam vragen of hij aan boord kon werken en Opa nam hem aan als matroos; mijn vader Henk Vergeer Jr. was stuurman. Ik was toen nog een baby het zal ongeveer 1952 geweest zijn. Hij speelde altijd op zijn mondharmonica. Ik heb zeker wel tot ik een jaar of acht was gedacht dat het de broer van mijn vader was. Begin zestiger jaren ging Opa aan de wal. Mijn vader was toen al een hele tijd zelf schipper op de Navexmotor 14 en zo kwam oom Leo bij ons aan boord als stuurman. Op een avond lagen we ergens in de Boven Rijn volgens mij was het Spijer en oom Leo ging boodschappen doen. Daar ontmoette hij Tante Hannelore Maria Neukirch, zij was gevlucht uit het toenmalige Oost Duitsland. Ze is toen ook bij ons aan boord gekomen; kort daarna zijn ze getrouwd. Hij is na een tijdje ook schipper geworden, volgens mij op het M.S Oostland maar dat weet ik niet zeker. Na een aantal jaren werd hij sluismeester in Hansweert of Wemeldinge. Ik weet niet of hij nog leeft. Tante Hanne is in 2010 overleden. Is getekend: Petra de Jonge-Vergeer.'

Bij het overlijden van Leintje (in 1886) word bovendien nog melding gemaakt van de navolgende (aangehuwde) kinderen: H.I. Lensvelt, G.H. Lensvelt, A. Lensvelt-Klop (allen uit Rotterdam) en C.J. van der Hoeven-Lensvelt uit Niewenhoorn.

Johannes Lensvelt, Hellevoetsluis, geb./ged. 13/24-07-1803, winkelier te Hellevoetsluis, gehuwd met Maike Roegholt, geboren omstreeks 1818, overleden Hellevoetsluis in december 1874, oud 56 jaar.
Ze hadden tenminste vijf kinderen: Gerrit Johannes, Katelina Louisa Charlotte, Leijdia Johanna, Aart en Johannes Lambertus. Van Katelina en Aart is bekend dat ze in huis nummer 15 te Hellevoetsluis werden geboren.
De verhouding tussen Maike en haar zwager Pieter Lensvelt blijkt verre van optimaal. Dit blijkt uit een annonce (uit 1851) van Maike, waarin zij de achterklap in het openbaar hekelt in de navolgende bewoordingen: "vernomende hebbende dat ik door Pieter Lensvelt bij ieder fatsoenlijk mensch wordt gelasterd en voor al wat beneden het menschelijk karakter is wordt uitgemaakt, verzoek ik iedereen hieraan geen geloof te hechten, maar zulks alleen als verregaande laster en familiehaat aan te merken".
Aart Lensvelt, Hellevoetsluis, geb./ged. 13/14-04-1805, ovl. Hellevoetsluis 21-10-1805;
Arnoldus Lensvelt, Hellevoetsluis, geb./ged. 24-01/01-02-1807, gehuwd 17-06-1832 met Jannetje van Krimpen, geboren omstreeks 1806. Jannetje overlijdt te Hellevoetsluis op 16-05-1877, oud 71 jaar.

Hun 2 kinderen komen op jonge leeftijd te overlijden. Op 24-02-1851 overlijdt te Hellevoetsluis Aart Cornelis Lensvelt, oud 8 jaar en 6 maanden. Op 19-03-1858 overlijdt te Hellevoetsluis Lijdia Pieternel Lensvelt, oud 13 jaar en 7 maanden. Ze blijven kinderloos achter.
De rampspoed van Aart en z'n vrouw neemt nog grotere vormen aan wanneer Aart, winkelier en koopman, wonende te Hellevoetsluis, op 29-05-1857 in staat van faillissement wordt gesteld. Op 21-08-1857 wordt voor de Arrondissementsrechtbank te Brielle echter een schikking getroffen met de schuldeisers en het faillissement weer opheven.

In het genealogisch onderzoek Van Meggelen, van Piet van Meggelen, is sprake van dezelfde David Lensvelt (Hellevoetsluis, g.d. 07-08-1793, gedoopt 11-08-1793, zijnde het tweede kind uit het huwelijk van Aart Lensveld en Lydia Onwijn), van beroep winkelier, als genoemd door Kees Mazee. David was getrouwd (Hellevoetsluis, 17-02-1814, 20-02-1814 voor de kerk) met Neeltje de Pijper (Brielle g.d. 14-07-1790), dochter van Cornelis de Pijper, geb.ca. 1765 en Jannetje Overweel, gedoopt 17-11-1762 te Brielle. Neeltje, een van de vijf, mogelijk zes kinderen uit dit gezin, kwam al vroeg te overlijden, op 11-04-1825.

Verdere aanvulling was mogelijk middels de gegevens welke Peter de Pijper toezond (E-mail 14-10-1999) en welke afkomstig zijn uit zijn genealogisch onderzoek van de familie de Pijper.

Simon Gen.07.B, David Lensvelt & Neeltje de Pijper

Uit het huwelijk van David en Neeltje werden de volgende kinderen geboren:
Lydia Johanna Lensvelt, Hellevoetsluis, geb. 09-05-1814. Lydia vertrekt op 31-12-1836 naar Rotterdam met haar man Theodore Guillaume Hoffman, van beroep Luitenant ter Zee. Vrij kort na hun huwelijk, op 25-07-1837, overlijdt haar man, 25 jaar oud, na een koststondige borstkwaal, op het buitenverblijf Ons Genoegen te Oostvoorne. Op 20-06-1840 is zij met attestatie ingekomen van Oostvoorne en op 06-08-1848 ingekomen van Den Haag. Lydia is vermoedelijk omstreeks 09-03-1869 overleden. Haar toenmalige huis te Oostvoorne laat zij na aan haar vader, die kort na haar overlijdt. Blijkens de boedelscheiding van haar vader bracht het pand ƒ 800,- op;
Cornelis Lensvelt, Hellevoetsluis, geb. 10-01-1816, gehuwd met Maartje Bakker Bijl, trok naar Oostvoorne (zie separate beschrijving);
Aart of Arnoldus Lensvelt, Hellevoetsluis, geb. 09-06-1818. Aart huwt voor de eerste keer met Adriana Landheer . Na haar overlijden trouwt hij op 29 maart 1850 te Hellevoetsluis met 21 jarige Judith Vermaas Aart trekt op een zeker moment naar Drente alwaar hij in Sleen op 08-03-1895 op 76-jarige leeftijd komt te overlijden. Judith is dan nog in leven. Hij laat onroerend goed na.
.

Zij hadden tenminste één kind: Neeltje Lensvelt, geb. 15-10-1860 te Spijkenisse, waar Aart en Judith op 07-04-1860 naar toe trokken. Aart was ten tijde van de geboorte van z'n dochter 42 jaar en koopman. Op 04-04-1864 worden zij echter weer als lidmaat ingeschreven te Hellevoetsluis, terwijl in hetzelfde register Aart op 31-10-1864 als ingekomen van Den Helder wordt vermeld. Bij het overlijden van zijn vader in 1869 blijkt hij "afslager van verkoopinge" te Hellevoetsluis. Op 08-03-1871 vertrekken ze naar Rotterdam.
[Uit: EEN REKENSCHRIFT UIT 1777 door E.C. VERMAAS]

Van mijn vader erfde ik een rekenschrift, of zoals op de eerste bladzijde staat:
Cijfferinge van mr. Bartjens begonnen met den regel van Tara, dat mijn betovergrootvader Leendert Vermaas in 1777 in Hellevoetsluis op school had gebruikt. Blijkbaar heeft hij het na zijn schooltijd meegenomen naar huis, want toen hij in 1788 trouwde met Arentje van der Sluis, begon hij in dit schrift aantekeningen te maken over zijn gezin, zoals men dat vaak in bijbels aantreft.
Het geslacht Vermaas (Vermaes) stamt, voor zover bekend, uit Brielle, waar leden ervan in de 17de eeuw loodslieden waren op de Maas. Door de economische stilstand in Brielle en de opkomst van Hellevoetsluis vertrokken twee broeders Vermaes in de tweede helft van de 18de eeuw naar Hellevoetsluis. Eén van hen was Jacob Vermaes, de vader van Leendert en de stamvader van de zogenoemde bakkerslijn. De andere broer, Willem Vermaes, was de stamvader van de timmerlieden. Leendert Vermaes was meester-broodbakker; zijn zoon Hugo Vermaas die voortging met het maken van aantekeningen, was korenmolenaar en graanhandelaar.
Het zal opvallen, ook uit de transcriptie, dat de schrijfwijzen Vermaas en Vermaes afwisselend worden gebruikt. Pas in de negentiende eeuw heeft zich dat gestabiliseerd. In dit Brielse geslacht komen twee takken voor die hun naam als Vermaes schrijven. De overige takken (een meerderheid) schrijven zich Vermaas. Bij andere, nog niet gerelateerde families, komt de schrijfwijze Vermaes niet meer voor.

Transcriptie Blz 470
Aart Lensvelt oud 31 Jaaren (weduwenaar van Adriana Landheer) en Judith Vermaas oud 21 Jaren in ondertrouw opgenomen op Vrijdag den 15 Maart 1850. Het Huwelijk voltrokken den 29 Maart 1850.

Aan Leendert de molen verkocht in de maand September 1855 voor de som van f 19000,00 den 10 November 1855 Zaterdag de molen verlaten en bij Lensveld gelogeerd - en op dingsdag daaraan volgende den 13e naar Spijkenis vertrokken met Rijtuig langs den geheelen grindweg.

Bron: CD Gens Nostra: Gensnos2\1992.PDF GENS NOSTRA 1971-1995 1992 JAARGANG 47 (XLVII) Pagina 468-472

Jannetje of Jansje Lensvelt, Hellevoetsluis, geb. 15-09-1820. Jannetje deed op 22-12-1837 belijdenis en vertrok op 26-09-1847 met attestatie naar Den Haag. Op exact dezelfde datum vertrok haar vader, David Lensvelt, ook met attestatie naar Den Haag. Beiden zijn mogelijk bij Gerrit Lensvelt, de Haagsche bakker, zoon van David en Neeltje en Jannetje's jongere broer ingetrokken. Jannetje is in ieder geval in de periode 1857-1860 overleden;
Gerrit Lensvelt, Hellevoetsluis, geb. 02-11-1822, meester broodbakker, wonende te 's-Gravenhage, gehuwd met Arendje Smith (1ste huwelijk). Arendje overleed 10-04-1846, haar vader Johannes Smith woonde eveneens in Den Haag, haar broer Robertus Smith was net als Gerrit meester broodbakker, echter te Brielle. Uit het eerste huwelijk van Gerrit werd één kind geboren David Johannes Lensvelt dat echter na een paar maanden komt te overlijden. Kort daarvoor was Arendje gestorven.

veenestraat23 interieur 1911

Uit Gerrit's tweede huwelijk werd David Lensvelt geboren Den Haag 14-11-1852, gehuwd Den Haag 23-05-1877 met Johanna van Aken, geboren Den Haag 19-06-1895. David, broodbakker van proffessie, en Johanna woonden achtereenvolgens in de Veenestraat 23, Bezuidenhout 253, Veenestraat 23 en Badhuisweg 108. Op 15-04-1878 wordt in Den Haag een zoon geboren, welke reeds op 19-11-1878 overlijdt. Op 25-05-1879 wordt een dochter geboren, maar ook deze overlijdt nauwelijks 1 jaar oud in Den Haag op 26-05-1880. Op 11-10-1881 (Den Haag) wordt opnieuw een zoon geboren, Gerrit Wijnand Anton Lensvelt, op 31-07-1883 gevolgd door een dochter Johanna Antonia Lensvelt, op 01-03-1885 een zoon Herman Lensvelt, en tenslotte 2 dochters: Wijnanda Gerardina Lensvelt op 24-12-1887 en Cornelia Lensvelt op 04-03-1893 (beiden in Den Haag).
In 1911 woonde David Lensvelt en Johanna van Aken in de Veenestraat 23 in Den Haag ( zie foto beschikbaar gesteld door Martijn Houtman). Ook zijn er op het internet nog een tweetal interessante verhalen te raadplegen over Antony van Aken (1784-1868), de opa van Johanna, namelijk over de Menagerie Van Aken en over de Menagerie van Blaauw Jan

Simon Gen.07.B, David Lensvelt (weduwnaar Neeltje de Pijper & Dorothea Krak)

Na het overlijden van Neeltje de Pijper (Hellevoetsluis, 11-04-1825), hertrouwt David Lensvelt met Dorothea Christina Krak, ovl. Hellevoetsluis 01-05-1837. Uit dit huwelijk worden de volgende kinderen geboren:
Pieter Lensvelt, Hellevoetsluis, geb. 26-01-1827, na een half jaar overleden;
Maria Elisabeth Lensvelt, Hellevoetsluis, geb. 23-08-1828, en geregistreerd als Lensveld (met 'n D) zonder beroep, ongehuwd, later wonende te Oostvoorne en Den Haag;
Dorothea Christina Lensvelt, Hellevoetsluis, geb. 27-03-1831, zonder beroep, ongehuwd, later wonende te Oostvoorne en Den Haag, overleden op 29-11-1902. Volgens de overlijdensadvertentie 66 jaar oud, hetgeen niet strookt met haar geboortedatum. Tevens wordt in deze annonce D. Lensvelt als executeur-testamentair genoemd met als adres Den Haag, Assendelftstraat 49;

Omdat er hier geen mannelijke nakomelingen zijn wordt deze tak niet verder voortgezet.

David heeft gedurende zijn arbeidzame leven een breed scala van beroepen uitgeoefend. Bij zijn huwelijk met Neeltje (1814) was hij schippersknecht. Bij de aangifte van hun eerste kind, Lydia Johanna, eveneens in 1814, noemt hij zich echter varensgezel en wonende in huis nr. 25 op de Westkaaij. Bij de aangifte van Cornelis (1816) laat hij als beroep schippersgezel optekenen, terwijl ze nog steeds op het zelfde adres wonen. In 1818, bij de geboorteaangifte van Aart, blijkt hij waker bij de ???? en Licenten, en dan wonende in huis nr. 63 op de Westzanddijk. Twee jaar later, bij de aangifte van Jannetje in 1820, is hij winkelier geworden, wonende in huis nr. 165 op de Oostkaaij. Bij alle latere geboorteaangiftes wordt steeds winkelier als beroep vermeld.

Via het Antiquariaat A.G. van der Steur [Cat.21 - 1999, nr. 3513] werden stukken verworven betreffende de familie David Lensvelt uit Hellevoetsluis, repectievelijk 's-Gravenhage, daterende uit de 2de helft 19e eeuw. De inhoud hiervan is 'n rijke bron van informatie omtrent de materiële gesteldheid van m.n. David Lensvelt.

Het oudste stuk betreft een testament van 25-04-1860 van Lydia Johanna Lensvelt, zonder beroep, wonende te Oostvoorne, weduwe van de Weledelgestrenge heer Theodor Guillaume Hoffman. Lydia laat haar (half)zusters Maria Elisabeth Lensvelt en Dorothea Christina Lensvelt haar juwelen e.d. na, echter haar vader David Lensvelt, volgens het testament grondeigenaar, wonende te Oostvoorne, wordt benoemd tot enige/universele erfgenaam.

Een ander testament betreft Christina Leur, opgemaakt 15-06-1857, ovl. 20-07-1860, hierin wordt Jansje Lensvelt, dochter van David Lensvelt uit zijn 1ste huwelijk, begunstigd. Jansje blijkt bij de uitvoering van het testament inmiddels overleden.
David zelf krijgt 'n aandenken in de vorm een "scheepje in 'n stolp" toebedeeld. Algemene erfgenamen worden echter, ieder voor de helft, "enerzijds Everdina Christina Leur, weduwe van Herbert van Lutterveld, zijnde afstammeling van haren broeder Karel Leur, anderzijds Maria Elisabeth Lensvelt en Christina Theodora Lensvelt, dochters van Theodore Christina Krak, zijnde een dochter van wijlen haar zuster Maria Elisabeth Leur, in huwelijk verwekt bij David Lensvelt". Onder aftrek van alle kosten en legaten laat "Tante Christina" de erfgenamen na: 2 Certificaten van 1.000 gulden tegen 2.5% rente, plus nog 'n aandeel van 10,- en 'n uitstaande lening bij de Evangelisch Lutherse Kerk
Verder moge duidelijk zijn dat de naamgeving van de beide dochters van David uit diens 2de huwelijk vooral binnen de familie van z'n 2de echtgenote moet gezocht worden.

Op 16-10-1865 maken de beide dochters uit het tweede huwelijk van David testament. Beiden zijn op dat moment ongehuwd, zonder beroep, wonende tot Oostvoorne. Begunstigde is hun vader David Lensvelt, of bij diens eerder overlijden de andere zuster.

Op 09-02-1869 laat David zelf testament maken bij een notaris in Den Haag. Erfgenamen zijn de kinderen uit het 1ste huwelijk Gerrit, Cornelis, Arnoldus en Neeltje en uit z'n 2de huwelijk Maria E. en Dorothea C. David overlijdt op 19-03-1869. Uit de boedelscheiding blijkt David een bemiddeld man.

De boedel van z'n 1ste huwelijk met Neeltje de Pijper, ovl. op 11-04-1825, blijkt dan reeds verdeeld. Hetgeen op dat moment verdeeld wordt is de gemeenschappelijke boedel uit z'n 2de huwelijk met Dorothea Krak. Bij het overlijden van Dorothea, Hellevoetsluis 01-05-1837, is inventaris gemaakt van de toenmalige gemeenschappelijke boedel. Alles is toen toebedeeld aan David, echter het moedersdeel van de 2 dochters uit z'n 2de huwelijk wordt bij het overlijden van David alsnog - met rente - aan de beide dames toegekend.
Een greep uit de bezittingen van David Lensvelt en Dorothea Krak bij overlijden laatstgenoemde:
Hierna volgt een opsomming van de overige zaken, eigendom van David bij diens overlijden:
Arnoldus, Cornelis en Neeltje en haar man kunnen met hun deel de bij vader David opgebouwde schuld vereffenen. Gerrit int - als executeur - nog wat extra onkostenvergoeding en neemt ruim 12 mille mee naar Den Haag. Het leeuwendeel blijft echter voorbehouden aan de beide dochters uit het 2de huwelijk die elk zo'n 20 mille incasseren. Voorwaar een aanzienlijk bedrag in die tijd (1869).
Simon Gen.08.B, Cornelis Lensvelt & Maartje Bakker Bijl uit Oostvoorne

Maar terug naar het gezin van David en Neeltje. Van hun oudste zoon, Cornelis Lensvelt weten we dat hij achtereenvolgens: herbergier (1845 en 1849), melkboer (1848), arbeider (1858) en timmerman (1871/72) was. Hij overleed op 56 jarige leeftijd d.d. 28-02-1872 te Nieuw Hellevoet. Cornelis huwde op 28-03-1839 te Oudenhoorn met Maartje Bakker Bijl, 18 jaar oud. Maartje overleed 3 maanden na Cornelis op 24-05-1872, eveneens te Nieuw Hellevoet.

Uit dit huwelijk werden tenminste de volgende kinderen geboren:
davidleensveltveenhuizen.jpgDavid Lensvelt, Oostvoorne g.d. 06-03-1840, op 23-10-1858 te Geervliet geregistreerd als ongehuwd, timmermansknecht, gekomen van Vierpolders en op 07-12-1859 vertrokken naar Rockanje. David trouwt met Jannetje Oprel en vestigen zich in Rotterdam.

Ze krijgen tenminste 6 kinderen: (informatie van Martijn Houtman 18-05-2009)
Spijkenisse 12-10-1866 Cornelis Job Lensvelt
Rotterdam 12-10-1866 Job Cornelis Lensvelt
Rotterdam 21-03-1872 Pietertje Maartje Job Lensvelt
Rotterdam 31-10-1873 David Johannes Lensvelt
Rotterdam 31-10-1874 Jacob Pieter Lensvelt, die vermoedelijk aan de basis staat van de Lensvelt-tak in Amerika. Zie hiervoor het hoofdstuk Over de grens
Rotterdam 16-09-1876 Marinus Wilhelm Lensvelt, die de oorsprong vormt van de Lensvelt-tak in Zuid Afrika. Zie hiervoor het hoofdstuk Over de grens
Hij is vermoedelijk dezelfde David Lensvelt, koopman, wonende te Rotterdam, die op 22-06-1874 in staat van faillissement wordt gesteld. Op 10-09-1874 volgt een vergadering met de schuldeisers. De uitkomst hiervan is niet bekend. Wel dat op 29-09-1874 een nieuwe curator wordt benoemd, vanwege vertrek en ontslag voorganger, en dat de curator op 26-09-1881 in het Gerechtsgebouw te Rotterdam rekening en verantwoording zal afleggen. In 1879 strandde zijn huwelijk met Jannetje. Overigens is hij op dat moment (26-09-1881) niet langer meer woonachtig in Rotterdam. Ten tijde van het overlijden van z'n stiefmoeder (Wijnanda Nicola op 03-02-1903) woonde hij aan de Noordwal 3a, Den Haag.
Door onbekende oorzaak raakt David Lensvelt op latere leeftijd helaas op het verkeerde pad. Hij wordt maar liefst zes keer veroordeeld voor landloperij en bedelarij. Bij de zevende veroordeling, in 1896 hij is dan 56 jaar oud, volgt opname in de dwangkolonie in het Drentse Veenhuizen. Bovenstaande foto is afkomstig van de signalementskaart van David uit kamp Veenhuizen.Uit zijn persoonlijke gegegevens blijkt dat hij op dat moment opgehuwd is.

Cornelis Lensvelt, Oostvoorne g.d. 18-03-1841;
Neeltje Lensvelt, Oostvoorne g.d. 11-05-1842, ovl. Dordrecht 28-11-1875, ongehuwd;
Marinus Wilhelm Lensvelt, Oostvoorne g.d. 05-11-1843, ovl. 17-07-1901, gehuwd met Johanna (Maartje) Hotting, Maartje is op 18-12-1906, na het overlijden van Marinus Wilhelm, naar Rotterdam verhuisd (zie ook separate beschrijving onder Vlaardingen populatie);
Dorothea Christina Lensvelt, Oostvoorne g.d. 01-04-1845, ovl. Geervliet 28-07-1883, gehuwd met Adrianus van Meggelen, Nieuwenhoorn op 24-05-1872;
Diena Lensvelt, Oostvoorne g.d. 26-09-1846;
Diena Lensvelt, Oostvoorne g.d. 31-03-1848, ovl Rotterdam 11-11-1928, 1ste huwelijk Nieuw-Helvoet 04-05-1871 met Willem van Meggelen, 2de huwelijk Hillegersberg 08-11-1895 met Jacobus Klein;
Levensloos geb. zoon, Oostvoorne g.d. 19-11-1849.
Theodoor Willem Lensvelt, Oostvoorne 24-07-1851.
Theodoor Willem Lensvelt, Oostvoorne 16-01-1853.
Maartje Lensvelt, Oostvoorne 27-06-1854.
Levensloos geb. zoon, Rockanje 23-07-1858.

Gedeeltelijk vinden we deze Lensvelten terug in de kwartierstaten van de familie E. van Laecke. Hierin wordt namelijk ook melding gemaakt van: David Lensveld(t) als schippersgezel en winkelier, gehuwd met Neeltje de Pijper. Neeltje overlijdt op 11-04-1825 te Hellevoetsluis. Ook hun zoon Cornelis Lensveld(t) wordt vermeld, timmerman, geboren 10-01-1816 in Hellevoetsluis, overleden Nieuw Hellevoet 28-02-1872, getrouwd te Oudenhoorn op 28-03-1839 met Maartje Bijl, geboren 29-01-1821 in Nieuwehoorn, overleden na 24-05-1872 te Nieuw Hellevoet.
Alsmede diens 5de kind: Dorothea Christina Lensveld, dienstbode, geboren 01-04-1845 in Oostvoorne, gehuwd te Nieuwenhoorn op 24-05-1872 met Adrianus van Meggelen, geboren 09-02-1839 te Abbebroek, arbeider.

Er is dus aantoonbare verwantschap tussen de Families van Laecke en van Meggelen, getuige de gemeenschappelijke Lensvelt vermeldingen in beiden genealogiën .

Er wordt ook een David Lensvelt genoemd in de stamboom De Weger. Hij is geboren in Hellevoetsluis op 08-08-1867, getrouwd in Oosterwolde op 27-06-1912 met Ybeltje de Weger. Zijn beroep was evangelist, weduwnaar (vermoedelijk op het moment dat hij trouwde met Ybeltje), overleden 16-05-1935. Gelet op de geboortedatum van deze laatste David, is het duidelijk dat we hier niet met dezelfde David te maken hebben als genoemd onder van Meggelen en/of van Laecke, terwijl het ook niet de oudste zoon van Gerrit Lensvelt en Arentje Smit kan zijn omdat dat die al vroeg kwam te overlijden.

Hellevoetsluise oorsprong is er ook in het geval van Maria Louise Lensveldt, geboren 09-09-1851 te Hellevoetsluis (E-mail Dick Ubink, 21-09-1999, i.z. onderzoek in Archief Leiden) en dochter van Pieter Lensvelt en Leijntje de Keijser. Zij staat aan de basis van de Australische Lensvelt verwanten. Lees hiervoor het hoofdstuk Over de grens.

Terug naar inhoud


De Vlaardingen populatie

Simon Gen.07.A, Jan Lensvelt (weduwnaar Jannetje Diepenhorst) & Geertje van Muilwijk uit Nieuw Helvoet

Het 2de kind (en oudste zoon) van Cornelis Lensvelt en Lijsbet de Boer uit Oud Beijerland, was Jan Lensvelt. Zoals hiervoor beschreven, trok Jan naar Hellevoetsluis en later naar Nieuw Helvoet. Hij was achtereenvolgens gehuwd met Jannetje Diepenhorst en Geertje van Muilwijk.

Uit dit laatste huwelijk werd in ieder geval Cornelis Lensvelt geboren, Hellevoetsluis 17-10-1836, overleden Vlaardingen 17-02-1906, die trouwde met Aagje Zoet geboren Hellevoetsluis 14-05-1834, overleden Vlaardingen 21-10-1920, d.v. Jacob Zoet en Aagje Goudswaard. Cornelis en Aagje staan aan de basis van de Lensveld (met 'n D) populatie in Vlaardingen. De reden waarom zij hun nakomelingen laten registreren als Lensveld (met 'n D) is niet bekend. Ze woonde eerst te Nieuw Helvoet en later bestierden ze een café te Nieuwersluis en een logement te Heenvliet, maar uiteindelijk trokken ze naar Vlaardingen. Dit laatste is op te maken uit de gegevens welke John Eichhorn [e-mail 13-04-2000] en Claudia Vreugdenhil [brief 13-05-200] voor ons lichtte in het archief van Vlaardingen, alsmede de gegevens welke Han van Elk [e-mail 06-06-2001] toezond.
Cornelis en Aagje werden gezegend met een rijke kinderschaar:

Cor Lensveld, slager in Delft.
Arie Lensveld, is getuige bij het huwelijk van Helena in 1897. Hij is op dat moment vleeschhouwer te Schiedam.
Geertje Lensveld, Hellevoetsluis g.d. 20-01-1856, ovl. Amsterdam? ná april 1932.
Jan Lensveld, Hellevoetsluis g.d. 19-09-1857, ovl. Vlaardingen 15-03-1923, gehuwd 19-03-1879 met Maartje van Stein Vlaardingen g.d. 19-03-1858, ovl. Vlaardingen 01-03-1927, d.v. Johannes van Stein, g.d. 04-01-1820 en Maria Groen, g.d. 26-09-1820. Beroep Jan: op 08-03-1912 zakkenreparateur, op 20-09-1901 molenaar, op 19-03-1879 fabrieksarbeider. Volgt: Simon Gen.09.A.1
Jacob Lensvelt, geboren Nieuw Helvoet 18-11-1860. Jacob trekt in 1882 - op dat moment ongehuwd - naar Schiedam. In 1897 fungeert hij als getuige bij het huwelijk van zijn zus Helena. Hij woont dan in Vlaardingen en oefent er in 1900 het beroep van molenaar uit, later is hij slager te Schiedam. Op 20-07-1921 trouwt hij te Vlaardingen als Jacob Lensveld (met 'n "D" dus) met Magdalena Adriaantje Kroos. Jacob overlijdt, oud 79 jaar, op 31-12-1939 te Vlaardingen.
Johannes Hendrik Lensvelt, Nieuw Helvoet g.d. 19-06-1865, beroep voerman, ovl. Heenvliet 21-05-1896.
Helena Lensvelt, geboren Nieuw Helvoet omstreeks 1865, trouwt te Heenvliet op 24-06-1897 met Johannes De Kievit.
Aagje Lensveld, Nieuw Helvoet g.d. 13-09-1866, ovl. Vlaardingen 25-04-1920.
Johanna Hendrijna Lensveld, Nieuw Helvoet g.d. 04-12-1867, ovl. Vlaardingen 06-09-1942 (75 jaar oud), gehuwd Vlaardingen 02-05-1901 met Hendrik Bakker.
Cornelis Lensveld, geboren Nieuw Helvoet omstreeks 1871, wonende te Heenvliet, beroep Vleeschhouwer te Delft, ovl. te Delft 04-02-1933 oud 62 jaar, trouwt 01-09-1897 (26 jaar) te Delft met Catharina Adriana Diederik, 29 jaar, d.v. Pieter Diederik, Vleeschhouwer te Delft en Adriana Gerardina Daane.

Op 17-01-1899 wordt te Delft hun eerste kind geboren: Cornelis.
Gerrit Lensveld, Nieuw Helvoet g.d. 10-06-1874, beroep: in 1911 rijwielhandelaar daarna garage- en taxibedrijf, overleden Vlaardingen 16-08-1942 (68 jaar oud), gehuwd op 29-08-1901 te Vlaardingen Klazina Josina Ommering. Volgt: Simon Gen.09.A.2
Maartje Lensveld, geboren Nieuw Helvoet omstreeks 1876, trouwt te Heenvliet op 22-09-1897 met Izaak Roeloffs.
Neeltje Lensveld, Nieuw Helvoet g.d. 29-04-1877, ovl. Amsterdam? ná nov.1914, gehuwd met Jan van Gerven.
Maria Anthonia Lensveld, Nieuw Helvoet 07-07-1879, ovl. Utrecht 10-07-1907, ongehuwd.
Aagje Lensveld, geboren Vlaardingen 05-11-1882, overleden te Vlaardingen 25-04-1920.

Simon Gen.09.A.1, Jan Lensveld & Maartje van Stein uit Vlaardingen

Uit het huwelijk van Jan Lensveld en Maartje van Stein, woonachtig in Vlaardingen op de navolgende adressen: 08-03-1912 tot 20-07-1916 Maassluissedijk 110c, 20-07-1916 tot 03-06-1920 Kortedijk 46, per 03-06-1920 Kortedijk 48, werden de volgende kinderen geboren:
Kornelis Lensveld, geboren Vlaardingen 03-02-1880? en gehuwd met Agnes Gündlach.
Aagje (Agaath) Lensveld, geboren Vlaardingen 03-11-1882 en gehuwd met Jan Herman Blokpoel.
Geertje Lensveld, geboren Vlaardingen 16-11-1884.
Kornelis Lensveld, geboren Vlaardingen 02-02-1887.
Maartje Maria Lensveld, geboren Schiedam 09-10-1893, ovl. 07-03-1930 te Leiden op 36 jarige leeftijd en op 20-08-1912 Te Vlaardingen Ambacht gehuwd met Jacob (Jaap) Klop, koopman, geboren 15-12-1882 te 's-Gravenzande, ovl. na 1946.
Jan Lensveld, geboren Schiedam 23-12-1895, ovl. Vlaardingen 23-06-1974, beroep op 20-01-1920 vrachtrijder en grondlegger van het gelijknamige transportbedrijf uit Vlaardingen, gehuwd 20-11-1919 met Annetje Burger, Schiedam 31-07-1898, ovl. 07-09-2000, d.v. Leendert Burger en Maartje Eysberg. Volgt: Simon Gen.10.A.1
Marius Lensveld, geboren Schiedam 17-12-1898, ovl 1906? op 7 jarige leeftijd verdronken in Beerhaven.
Jacob Lensveld, geboren Vlaardingen 23-10-1902, ovl. Overschie 24-09-1938, beroep in 1902 zakkenreparateur daarna abatoirslachter, gehuwd met Anna van Es.

Simon Gen.10.A.1, Jan Lensveld & Annetje Burger uit Vlaardingen

Uit het huwelijk van Jan Lensveld en Annetje Burger, woonachtig in Vlaardingen op de navolgende adressen: 20-01-1920 tot 20-04-1922 Galgkade 4, per 20-04-1922 1e Van Leijden Gaelstraat 39a, werden de volgende kinderen geboren:
Jan Lensveld, Vlaardingen g.d. 28-06-1920, gehuwd te Rotterdam 13-12-1920 met Johanna Timmermans, d.v. Marinus Timmermans en Dirkje Slingerland. Simon Gen.11.A.1
Leendert Lensveld, Vlaardingen 10-11-1921, ovl. Schiedam 11-09-1997?, gehuwd met Johanna L.C.C. van den Bos.
Cornelis Lensveld, Vlaardingen 23-02-1925, gehuwd met Johanna Schouten.
Maartje Lensveld, Vlaardingen 18-02-1928, ovl. Delft 19-10-1984, geuwd met Aat Poot.
Maria Lensveld, Vlaardingen 07-08-1931, gehuwd met Johanna C. Poot.
Arie (Har) Lensveld, Vlaardingen 10-02-1933, gehuwd met Johanna H.C. van Eijk.

Simon Gen.11.A.1, Jan Lensveld & Johanna Timmermans uit Vlaardingen

Uit het huwelijk van Jan Lensveld en Johanna Timmermans, werden de volgende kinderen geboren:
Dickey Lensveld, g.d. Vlaardingen 29-06-1946, gehuwd geweest met Arie J. van der Linden, gescheiden 17-10-1986. Zij heeft 2 kinderen Dennis en Dagmar Johanna, die sinds de scheiding van hun ouders de achternaam van hun moeder, Lensveld, dragen.
Joke Lensveld, g.d. Vlaardingen 01-11-1947, gehuwd met Tom van Herk.
Annetje Lensveld, Vlaardingen 04-07-1943, gehuwd met Johannes (Han) van Elk, g.d. 27-09-1971.

[Bron: Han van Elk, aangetrouwd lid van familie Lensveld uit Vlaardingen, e-mail 03-06-2001 en Dagmar Lensveld, e-mail 17-09-2001]

Simon Gen.09.A.2, Gerrit Lensveld & Jozien Ommering uit Vlaardingen

Via Jitske Bergman uit Florida USA (email 28/29-10-1999) kregen we aanvullende gegevens omtrent Gerrit Lensveld gehuwd met Klasina Josina (Josien) Ommering, geboren Vlaardingen 12-01-1879, dochter van Rochus Arieszn Ommering, reder, en van Maartje van Heyst.
Gerrit en Josien hadden 2 kinderen: Maartje Rosina (Mies) Lensveld (11 november 1902 - augustus 1990) en Cor Lensveld.
Van Cor Lensveld is niets bekend, maar mogelijk is hij op 11-07-1906 te Vlaardingen geboren. Mies Lensveld trouwde maar liefst 3 keer: o.a. te Vlaardingen op 13-12-1923 met Gerard Christiaan Heck en had 1 zoon, Eddie. Andere partners waren J. Ph. van Gelderen, in 1956 prof. drs. Sikko Pieter (Koos) Uri (letterkunde) en J.M. Knol (niet gehuwd). Mies bewoonde bij haar overlijden in 1989 een flat in Scheveningen, Gevers Deynootweg 71A.

In Vlaardingen bevindt zich ook een Lensvelt (met 'n T) tak, welke eveneens zijn oorsprong vindt op de Zuidhollandse eilanden, want van Dirk Lodewijk (Lo) Lensvelt uit Vlaardingen kregen we via e-mail aansluitende stamboomgegevens binnen, omtrent het 4de kind van Cornelis Lensvelt en Maartje Bijl uit de van Meggelen genealogie, te weten: Marinus Wilhelm Lensvelt, geboren Oostvoorne 05-11-1843, ovl. Vlaardingen 17-07-1901, gehuwd met Johanna (Maartje) Hotting, Maartje is op 18-12-1906, na het overlijden van Marinus Wilhelm, naar Rotterdam verhuisd. Zij schonk hem in ieder geval 'n zoon, wiens naamsteling identiek is aan zijn vader:
Marinus Wilhelm Lensvelt, geboren Hellevoetsluis 28-11-1879.

Van deze Marinus Wilhelm Lensvelt, van beroep matroos, groentenkoopman, ovl. en begr. te Vlaardingen, gehuwd te Vlaardingen op 02-01-1902 met Maartje Heistek, geboren te Goudswaard op 10-07-1875, huisvrouw, overl. en begr. te Vlaardingen, weten we dat hij naar 's-Gravenzande trok want zijn drie kinderen werden daar geboren:
Marinus Wilhelm Lensvelt, geboren 's-Gravenzande 26-04-1904, ongehuwd;
Adriana Lensvelt, geboren 's-Gravenzande 23-08-1905, gehuwd met van der Harst uit Vlaardingen, beroep huisarts, kinderen: één zoon Johannes van der Harst;
Lodewijk Lensvelt geboren 's-Gravenzande 02-09-1907, N.H., beroep groentenhandelaar, ovl. op 38 jarige leeftijd 01-05-1945 en begr. te Vlaardingen op 03-05-1945, gehuwd met Maria Langbroek, geboren 03-05-1910, ovl. op 05-08-1970.
.

De jongste zoon Lodewijk Lensvelt, stichtte samen met Maria Langbroek een gezin in Vlaardingen en kregen drie kinderen:
Marinus Wilhelm Lensvelt, geboren Vlaardingen 28-08-1937, gehuwd op 09-10-1970 met Huberta Adriana van den Dorpel, geboren te Yerseke d.d. 21-04-1946, kinderen:

Lodewijk Cornelis Marinus Lensvelt, geboren 16-07-1971 en gehuwd op 20-09-1995 met Klazina Diana Kaman, geboren 30-07-1970, hun kinderen: Josina Johanna (Sanne) Lensvelt, geboren 24-07-1999, Marinus Wilhelm (Rens) Lensvelt, geboren 18-01-2002, Marianne Lensvelt, geboren 29-07-2003;
Robert Jan Lensvelt, geboren 08-02-1973;
Janna Maria Alida Lensvelt, geboren 21-02-1977, gehuwd te Vlaardingen op 18-10-2000 met Maarten (Marco) Gerrit Vis, Vlaardingen 31-12-1974, z.v. Jacob Vis en Ria Smal. Ze hebben één dochter Maria Huberta (Mirthe) Vis, geboren 11-02-2005;

Bron: Email 19-10-1999, Rien Lensvelt en Email 20-06-2005, Annemarie Lensvelt

Alida Adriana Lensvelt, geboren Vlaardingen 01-03-1940, gehuwd (1959) met Valentijn Gerard van Dijk, geboren ± 1933, overleden 20-09-2000, ze hebben twee dochters:

Christina C. van Dijk, geboren 04-12-1960, gehuwd met Peter M. Brouwer, geboren 23-03-1956, kinderen: Anouk Brouwer, geboren 22-05-1992;
Maria van Dijk, geboren 09-03-1962, gehuwd geweest met R.D.C. Jongejan, kinderen: Ruben , geboren 06-02-1984 en Maurice, geboren 26-10-1986
Dirk Lodewijk Lensvelt, geboren Vlaardingen 02-03-1944..

Deze laatste Dirk Lodewijk Lensvelt uit Vlaardingen is op 11-07-1968 gehuwd met Yvonne Jolanda Noest, geboren te Oegstgeest op 14-06-1945. Ze hebben twee dochters:
Fleur Elvire Lensvelt, geboren Vlaardingen 03-03-1970, gehuwd op 02-02-1989 met Tom Lincklaen Westenberg, geboren Vlaardingen d.d. 23-05-1961. Ze hebben twee kinderen: Maikel Lodewijk, geboren 03-12-1989 en Maxime Chantal, geboren 22-08-1992;
Chantal Esmee Lensvelt, geboren Vlaardingen 12-12-1972, gehuwd op 22-04-1997 met Cornelis Sloot, geboren Vlaardingen d.d. 22-04-1957.

Zij zouden geen familie zijn van Lensveld (met 'n D), de familie met het gelijknamige transportbedrijf, eveneens uit Vlaardingen (mededeling Lo Lensvelt). Voor wat betreft de huidige generaties is dit ook zo, maar als we wat meer generaties terug gaan, blijkt dat de familielijn van Dirk Lodewijk (Lo) Lensvelt terugvoert naar Aart Lensvelt en Lydia Onwijn, terwijl de Lensveld (met 'n D) populatie uit Vlaardingen afstamt van Cornelis Lensvelt en Lijsbet de Boer uit Oud Beijerland. Cornelis en Aart waren echter broers uit het gezin van Gerrit Lensvelt en Johanna Quintus uit Oud Beijerland, zodat er 'n paar generaties terug wel degelijk sprake blijkt van een familieband.

Opmerkelijk is verder, dat er zeer waarschijnlijk familiebanden bestaan tussen de voorouders van Dirk Lodewijk Lensvelt uit Vlaardingen - en dan met name via een van de talrijke Marinus Wilhelm's - en de Lensvelten in Zuid-Afrika. Lees hiervoor hetgeen beschreven is in het hoofdstuk: Over de grens).

Terug naar inhoud


Van het eiland naar de stad

Samenvatting: (Bron: Wikipedia)

Lensvelt Nicola was een brood- en koekbakkerij in Den Haag, opgericht in de 19de eeuw door Gerardus Nicola (1796-1865) en zijn echtgenote Wijntje Moulijn (1794-1878). Omdat hun enige zoon George C. Nicola enige jaren daarvoor was overleden (1861), werd het bedrijf overgenomen door een familielid, Gerrit Lensvelt getrouwt met een nichtje van Gerardus Nicola, die zelf al een bakkersbedrijf had aan de Korte Beestenmarkt.

De ouders van Gerrit Lensvelt (1822-1883), David Lensvelt (1793-1869) en Neeltje de Pijper, kwamen uit wijntje moulijn Hellevoetsluis op Oostvoorne waar ze een winkel hadden. Ze verhuisden naar Den Haag toen Gerrit zes jaar was. Daar woonden ze in de Wagenstraat 82, het Noordeinde 45, de Dennenweg 27a en in de Prinsenstraat 25.
Uit Gerrits eerste huwelijk werd een zoon geboren, David Johannes, die niet lang leefde. Na het overlijden van zijn vrouw hertrouwde hij in 1849 met de bakkersdochter Wijnanda Gerardina Nicola (1824-1903) uit Delft, een nicht van Gerardus Nicola. Zij gingen aan de Korte Beestenmarkt wonen en kochten later Pasgeld, een buitenplaats ten noorden van Delft, waar Gerrit in 1883 overleden is. Gerrit en Wijnanda Lensvelt kregen tien kinderen. Hun zoon Willem Adriaan bleef op Pasgeld wonen, tenminste tot 1890.

Nicola.
George Carel Nicola (1750-1825) en zijn echtgenote Wilhemina A. de Lange (1762-1819), de ouders van Gerardus Nicola, vestigden zich met een bakkersbedrijf in Delft en kregen 9 kinderen. Na zijn huwelijk met Wijntje Nicola (foto rechts) trad Gerardus in de voetsporen van zijn vader en begon met een bakkerij in de Venestraat in Den Haag. Kennelijk succesvol want hij werd hofleverancier en lid van de Kamer van Koophandel. Gerardus Nicola was een van de zes Haagse bakkers die in 1830 de Noordleliemolen kocht die op de hoek stond van de Zeestraat en de Sophialaan (nu staat hier het Ambassador Hotel). De Noordleliemolen stond sinds 1668 op de plaats van de Noordmolen uit 1343. De laatste eigenaar van de molen was architect Jacobus J. Delia, die de molen aan de gemeente verkocht, waarna hij in 1858 werd afgebroken.

Hun enige zoon George Carel - gehuwd met Cornelia W. Cheriex - de beoogd opvolger en inmiddels ook in het bedrijf actief, kwam in 1861 te overlijden. Toen Gerardus vier jaar later (1865) ook het leven liet, zocht zijn weduwe Wijntje Moulijn een opvolger en vond die in de persoon van Gerrit Lensvelt, de man van haar nichtje Wijnanda Nicola dochter van Pieter Nicola een oudere broer van Gerardus. Gerrit Lensvelt had al een bakkersbedrijf aan de Korte Beestenmarkt in Den Haag. Lensvelt Nicola was toen gevestigd in de Venestraat waar later de Citybioscoop kwam. De bakkerij verhuisde toen naar de Gortmolen. Gerrit opende achter de winkel een taartjessalon. Het bleek een succesformule en al gauw werd het ernaast liggende pand van een parapluwinkel erbij betrokken. In 1905 werd de zaak nog uitgebreid.
Op de hoek van de Lange Vijverberg en het Toernooiveld stond destijds Hotel van Dordt. In 1928 werd het gebouw verkocht en kwam er nieuwbouw. De begane grond werd een toonzaal van een autofabrikant en daarboven kwamen appartementen die mooi uitkeken over de Hofvijver naar het Mauritshuis. Toen de showroom in 1930 leeg kwam te staan vestigde Lensvelt Nicola daar een tearoom. Deze groeide tot ver buiten Den Haag uit tot een begrip. In 1966 echter werden de deuren van Lensvelt Nicola voorgoed gesloten. Er kwam weer een showroom van BMW. Nu is er een wijnbar.

Behalve bovenstaande samenvatting zijn er bij het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag genealogiegegevens beschikbaar over de familie Nicola waarin ook Lensvelt voorkomt. De familie Lensvelt-Nicola wordt voorts nader beschreven in de publicatie van Johan Schwencke over Oud Den Haag. Deze gegevens zijn verder aangevuld met stukken welke verworven zijn via Antiquariaat A.G. van der Steur uit Haarlem en met informatie beschikbaar gesteld door onder andere Ard Hesselink, Martijn Houtman en Herman van der Stadt welke alledrie familiebanden hebben via de lijn van hun moeder, respectievelijk grootmoeder. Daarnaast verstrekte Peter Franke data over het geslacht Nicola. Hij is een verre verwant die zich bezig houdt met de Argentijnsetak van het geslacht.
Gerrit Lensvelt, de haagse bakker en zijn echtgenote Wijnanda Gerardina Nicola
Het Haagse geslacht vangt aan met Gerrit Lensvelt, broodbakker te 's-Gravenhage (Korte Beestenmarkt), weduwnaar van Arentje Smith, geboren in Hellevoetsluis op 02-11-1822, z.v. David Lensvelt en Neeltje de Pijper uit Oostvoorne, gehuwd (27 jaar) op 14-11-1849 te Delft met Wijnanda Gerardina Nicola, geboren 15-05-1824 in Delft, oud 25 jaar en d.v. de Delftse bakker Pieter Nicola en Christina de Hooijer. Gerrit overlijdt op 01-12-1883, oud 61 jaar, op hun landgoed Pasgeld te Rijswijk Z.H. en Wijnanda op 03-02-1903, oud 79 jaar. Uit zijn eerste huwelijk met Arentje Smith is David Johannes Lensvelt geboren, die echter al snel kwam te overlijden.
Uit het tweede huwelijk werden 10 kinderen geboren waaronder: David Lensvelt (14-11-1852), Pieter Lensvelt (08-11-1860) en Willem Adriaan Lensvelt (17-03-1864), waarover hieronder meer. Daarnaast waren en nog een tweetal zoons: Gerrit Wijnand Lensvelt, getrouwt met Jannetje Deborah Parmentier en Anne Jan Adriaan Lensvelt, houthandelaar van beroep die zodoende waarschijnlijk zijn Noorse vrouw, Maja Olsen, heeft gevonden.

Gerrit Wijnand Lensvelt en Jannetje Parmentier hadden een dochter Jeanette Lensvelt, geboren 1882. Gerrit Wijnand dreef samen met zijn compagnon Gerrit Hendrik van Hengel een stoom-olieslagerij te Doesburg met twee stoommachines en 34 man personeel voor de productie van lijnolie. Bijproduct was lijnkoek, dat als veevoer werd verkocht.. Tot 1918 woonde hij met zijn gezin in Bussum. Daarna, tot 1922, waren ze woonachtig in villa Veldheim aan de Nieuwe weg te Renkum.
Verder telde het gezin nog een drietal dochters: Christina Lensvelt getrouwt met Alexander Minnigh, Nannie Lensvelt die een partner vond in de bekende haagse meubelfabrikant Herman Pieter Mutters en Maria Elisabeth Lensvelt gehuwd met Johan van Lith assuradeur van beroep. De twee eerstgeborenen kwamen beiden al snel te overlijden.
Gerrit blijkt dus een zoon van David Lensvelt en Neeltje de Pijper, dit verklaart ook het vertrek van vader David - en zijn dochter Jannetje - naar Den Haag in 1847.

De genealogie van Nicola beschrijft verder:
Gerrit's vader werd dus geboren in Hellevoetsluis op 7 augustus 1791. Met zijn vrouw Nijltje de Pijper had hij een winkel aan de Oosterkade 265. Op 23 augustus 1829 verhuisden ze naar Den Haag met hun zoontje Gerrit die toen zes jaar was. Daags voor de verhuizing werd hun dochter Maria Elizabeth geboren (overleden op 8 november 1888). In Den Haag werd op 17 maart 1831 Dorothea Christina geboren. Ze woonden achtereenvolgens in de Wagenstraat 82, Noordeinde 45, Dennenweg 27a en in de Prinsenstraat 25. Wat voor beroep Gerrit's vader uitoefende is niet bekend. Gerrit genoot een bakkersopleiding. Na de dood van zijn eerste vrouw trouwde hij met Wijnanda Gerardina Nicola een dochter van de Delftse bakker Pieter Nicola en een nicht van de Haagse baker Gerardus Nicola. Ze gingen aan de Korte Beestenmarkt in Den Haag wonen. In 1861 kocht hij het bakkersbedrijf van het Haagse bakkersgeslacht Nicola, meer in het bijzonder van de weduwe van George Carel Nicola, Cornelia Wilhelmina Cheriex. Lensvelt was geen vreemde want hij was getrouwd met 'n nicht van de weduwe Nicola-Cheriex. Met de koop werd de basis gelegd voor het Haagse bakkershuis Lensvelt-Nicola, dat tot op de huidige dag naam en faam heeft in de residentie.

Citaat uit de biografie van Erik Hazelhoff; auteur van Soldaat van Oranje.

"Mijn eerste dansles kreeg ik van Rocco Dubois. Gevoetbald had ik op HVV. M'n kopjes koffie dronk ik bij Lensvelt Nicola en op het terras van Deijers. Bij feestelijke gelegenheden gingen we naar de Weense operette van Fritz Hirsch. Ik had geborreld in het Palace bar’tje in Scheveningen, gedineerd bij Royal op de Lange Voorhout, gedanst onder de hooiberg van Chateau Bleu, de zon zien opkomen bij het gekweel van Gregor Serbans viool in de Kurhaus bar".

Afbeelding van de lunchroom van Lensvelt-Nicola in de Venestraat 23 te Den Haag

Nog een voorbeeld van het aanzien dat de taartjessalon van Lensvelt-Nicola in die tijd genoot wordt treffend geïllustreerd door het navolgende gedichtje:

De dikke dames eten taarten, bij Lensvelt achter 't winkelraam. Des avonds gaan zij samen kaarten, bij kennissen van goede naam.
De dikke dames hebben mannen, met bank en rekening-courant, en ieder jaar vacantieplannen, voor wintersport in't buitenland
De dochters van de dikke dames, studeren kunstgeschiedenis, maar nimmer deden zij examens, daar wetenschap hun doel niet is.
Ach dikke dames met uw duiten, uw dochter en uw volle bord, ik sta bij Lensvelt voor de ruiten, en hoop dat ik uw schoonzoon word.

In een boek over oud-Den Haag is een belangrijke plaats ingeruimd voor het Haagse bakkersgeslacht Nicola dat later wordt voortgezet als Lensvelt-Nicola.

LENSVELT NICOLA (Uit: Oud Den Haag, over mensen en dingen die voorbijgingen, door Johan Schwencke, september 1974 Den Haag.

Enige tijd geleden ontving ik een belangwekkend boekje, getiteld Nicola Genealogie en geschiedenis van een bakkersgeslacht, samengesteld door H. Koechlin. De schrijver zond het mij toe naar aanleiding van een passage over de broodfabriek Lensvelt-Nicola, voorkomende in mijn boek Den Haag in grootvaderstijd (1973). Aan de hand van hetgeen mij, dank zij het werkje van de heer H. Koechlin, onder ogen kwam, kan ik het door mij geschrevene beter beoordelen. Ik kom er daarom op terug en dan in aangevulde vorm, want sedert de vestiging van de familie Nicola in oud-Den Haag hebben wij voor haar een meer dan bijzondere belangstelling.

George Carel Nicola, de "zwervende bakkerszoon uit Weinheim an der Bergstrasse in Baden" had zich in Delft gevestigd en is daar een welvarend burger geworden. Hij is in 1827 overleden. Zijn op een na jongste zoon Gerardus komt nu in Den Haag wonen, zij het na een kort verblijf, wellicht als leertijd, in Rotterdam, waar hij ook zijn vrouw vond. Hij sticht een bakkerij in de Venestraat, wordt leverancier van het hof, koopt er een windmolen bij (waarover later meer), vervult openbare functies als die van lid van de Kamer van Koophandel, ouderling van de Hervormde Kerk en hij krijgt een belangrijke positie in de Orde van de Vrijmetselaars. Helaas was zijn enige zoon, George Carel, lichamelijk niet in staat in de voetsporen van zijn vader te treden, hij overleed reeds op 20 september 1861, op 44-jarige leeftijd. Slechts één daad van betekenis heeft George Carel verricht; in 1856 stichtte hij met zijn schoonzoon, Emile Koechlin, de Stoommeelfabriek Nicola Koechlin & Co. te Voorburg. Die fabriek was gelegen aan de grens van Voorburg en Rijswijk. Zij was opgericht door de Elzasser emigrant Emile Koechlin, gehuwd met de oudste dochter van de jongere Carel Nicola. genaamd Wijnanda. De meelfabriek heeft tot omstreeks 1935 gewerkt; het gebouw met pakhuizen en woningen staat er nog vrijwel in dezelfde toestand als tachtig jaar geleden. Er is nu een ander bedrijf in gevestigd. Emile Koechlin was de grootvader van de heer H. Koechlin, auteur van het in de aanhef genoemde geschrift over de Nicola's. Emile Koechlin heeft de laatste tijd de buitenplaats Leeuwendaal in Rijswijk bewoond en deze voor een appel en een ei als bouwgrond verkocht.

De Haagse bakker Nicola was dus overleden. Wat nu? De weduwe voelde bitter weinig voor het bakkersbedrijf en de ouders waren te bejaard om opnieuw te beginnen. Vandaar, dat het bedrijf nu werd verkocht aan een ondernemend man, Gerrit Lensvelt, die als bakker was gevestigd op de Korte Beestenmarkt. Hij was afkomstig uit Hellevoetsluis en gehuwd met een aangetrouwde nicht van de Weduwe Nicola-Cheriex, genaamd Wijnanda Gerardina Nicola, op 15 mei 1824 geboren te Delft als dochter van de Delftse bakker Pieter Nicola. Hierdoor werd de grondslag gelegd voor het oud-Haagse bakkershuis Lensvelt Nicola, dat tot heden een buitengewoon goede reputatie in onze stad geniet.
De bakkerij bleef in de Venestraat, met achteruitgang in de Nieuwstraat. De oude Lensvelt en later zijn beide zoons leidden daar de zaak jaren achtereen. Men moest echter met de tijd mee, reden waarom werd besloten achter de winkel (waar ruimte genoeg was) een taartjessalon in te richten. Deze werd omstreeks 1905 uitgebreid in de toen nogal gewilde Jugendstil en wel met zoveel succes, dat de eraan grenzende parapluzaak van Laboyrie erbij getrokken moest worden. Door veel bezoek van Engelse geïnterneerden in de oorlogsjaren 1914-1918 werden die zalen uitgebreid met de bovenverdiepingen voor tea- en lunchroom en five-o-clock tea.
Grote veranderingen moesten worden aangebracht toen de bakkerij werd verplaatst naar de Gortmolen. In het oude complex aan de Venestraat kwam de City-bioscoop, die echter op 15 januari 1972 is uitgebrand. De bakkerswinkel, eveneens weggevaagd, kon gelukkig worden vervangen door de vele filialen in de stad. De tearoom kreeg een vorstelijk onderkomen op de plaats van het huis der familie Caan van Neck op het Tournooiveld hoek Lange Vijverberg. Dit pand is in 1925 gesloopt. Er is nu een showroom voor auto's op die plaats gevestigd.

Thans nog iets over de windmolen, die door Gerardus Nicola is aangekocht. Daarbij waren echter, zoals straks zal blijken, ook andere bakkers betrokken. Over deze aangelegenheid heb ik jaren geleden reeds enkele bijzonderheden medegedeeld. Ten gerieve van de lezers neem ik daarvan het belangrijkste hier. In een tuinmuur van het huis Plein 1813, nummer 1, (sedert SSÖ werd het bewoond door Mr. C. Th. F. Thurkow) is een steen aangebracht, die de volgende tekst bevat: Noord Lelie Molen / gestigt in 1668, verhoogd in 1798 / gekogt in het jaar 1830 / door de Heeren / J. C. Stem, M. Verkerk, M. de Witt, G. Nicola, P. H. Sittards, J. Sommer. Na enig onderzoek vond ik een spoor in het boek van A. L. Fonseca, getiteld La Haye par un habitant (1853). De schrijver noemt daarin de Noordmolen, die gestaan heeft op de hoek van de Sophialaan en de Zeestraat, door hem geprezen als een bouwwerk van zeer mooie constructie, slank en verheven.
Bepaald verrassend was zijn mededeling dat aan de voorzijde een lelie was afgebeeld, waarmee zou zijn gezinspeeld op een ,,galant avontuur”. Het wijst in de richting van de benaming Noordieliemolen. De gedenksteen vermeldt namelijk als stichtingsjaar 1668, terwijl de Noordmolen veel ouder moest zijn. Na allerlei nasporingen is gebleken dat laatstgenoemde molen in 1343 of wellicht kort te voren werd gebouwd. Het was een zogenaamde ban- of dwangmolen, hetgeen betekent dat de inwoners van Die Haghe op straffe van boete verplicht waren daar hun koren te laten malen. De maallonen vormden de inkomsten van de Graaf. Uit oude bescheiden is verder nog gebleken dat de veertiende-eeuwse molen na 325 jaar bouwvallig was geworden en geheel est worden vernieuwd.
Die vernieuwing heeft kennelijk in 1668 plaatsgevonden en in dier voege, dat daarna van een geheel nieuwe molen kon worden gesproken; op de steen is dan ook het stichtingsjaar vermeld. Omdat het in feite een geheel ander bouwwerk dan het vroegere betrof, is de nieuwe benaming Noordleliemolen gewijzigd. Het is bovendien zeker dat beide molens op dezelfde plaats hebben gestaan, namelijk op de hoek van de Sophialaan en de Zeestraat. Het is gelukkig dat de steen in de tuinmuur van de villa, Plein 1813, nummer 1 is bewaard gebleven.
Vervolgens werd in 1798 een wijziging aangebracht, vermoedelijk een verbouwing betreffende. In 1830 is de molen gekocht door de reeds genoemde zes personen, in de koopakte aandeduid als mr. broodbakkers. Eén van hen draagt een voor Hagenaars bekende naam, Gerardus Nicola, waarbij was vermeld wonende in de Veenestraat”. Het is begrijpelijk dat men na 1830 vaak sprak van ,,de molen van Nicola”. Het was, volgens akte, een ,,kapitale, hechte en sterke steenen korenwindmolen genaamd de Noord”. Ter weerszijden stonden twee woonhuizen; bovendien was er een stalling, een wagenhuis en erf.
De laatste eigenaar van de Noordmolen of Noordleliemolen was de architect J. J. Delia, die het bouwwerk heeft verkocht aan de Gemeente voor zeventienduizend gulden, zulks onder beding dat bij afbraak het vrijkomende materiaal ter waarde drieduizend gulden, aan hem zou toekomen. In oktober 1858 is het elegante gevaarte gesloopt. Op de opengevallen plaats werden door Delia vijf woningen gebouwd. Deze stonden aan de oostzijde van de Zeestraat en kregen in de volksmond de naam "het Rijkeluishofje".
Zoals uit vorenstaand relaas blijkt is de van de molen afkomstige herinneringssteen niet verloren gegaan, maar terechtgekornen op het terrein, waarop dezelfde architect in 1869 de villa zou optrekken, sedert 17 november 1869 bekend als Plein 1813, nummer 1. De steen is vele jaren geleden door de huidige bewoners in de tuin gevonden; hij is vermoedelijk met ander materiaal meegevoerd en uit het oog verloren. Een geluk bij een ongeluk.

Gerrit was een ondernemend man, die naast zijn bakkerij nog andere activiteiten ontplooit, o.a. een zuivelbedrijf op het landgoed Pasgeld aan het Jaagpad te Rijswijk, dicht onder Delft. De Lensvelt-Nicola familie houdt Pasgeld aan als buitenhuis, want Gerrit overlijdt aldaar in 1883, 61 jaar oud. In 1890 wordt het bewoond door zijn zoon Willem Adriaan
Tot zover de genealogie van Lensvelt-Nicola.
De allure van Buitenplaats Pasgeld blijkt uit bijgaand artikel uit de Collectie Delft

Uit de stukken van Antiquariaat van der Steur blijkt het volgende:
Op 16-09-1880 neemt Gerrit Lensvelt, particulier, wonende Huijgenspark 23, 's-Gravenhage [Sectie S nr. 2382] hypotheek op zijn woning ten bedrage van 15.000 gulden. Gerrit had het perceel van 6.71 are gekocht op 05-08-1876 en zich daarop een dubbel-huis laten bouwen. Hypotheekverstrekker was Huibert Eliza van Meerten, fabrikant te Delft.

Ruim een jaar na het overlijden van Gerrit, op 31-12-1884, wordt door zijn drie zoons: David, wonende te Den Haag, Pieter wonende te Den Haag en Willem Adriaan wonende te Rijswijk De Roombotermakerij Pasgeld Lensvelt-Nicola opgericht.

Het landgoed Pasgeld behoorde vroeger tot de gemeente Vrijenban, later geannexeerd door Delft. Thans bestaat in het noorden van Delft nog een tramhalte welke Pasgeld heet. (Email Georgina van Adrichem 15-06-1999)

De drie zonen (David, Pieter en Willem Adriaan) van Gerrit hebben aan de basis gestaan van de Haagse Lensvelt (met 'n T) tak. Hun stamvader Gerrit kwam oorspronkelijk van de Zuidhollandse eilanden (Hellevoetsluis). We zagen eerder al dat dat waarschijnlijk een oorsprong is die vermoedelijk de meeste Lensvelten in Zuid-Holland met zich meedragen.

David Lensvelt en Johanna van Aken
Het fabrikantengezin Lensvelt-Nicola telde dus 3 zoons, te weten:
David Lensvelt (1852-1932), broodfrabrikant maar later ook commissaris van Kunsthandel Esher & Surrey in Den Haag, trouwt met Johanna van Aken.

Oud Buitenzorg in 1900 met David en Johanna. In 1908 werd op dezelfde plaats Nieuw Buitenzorg gebouwd. Uit alles blijkt dat het gezin van David en Johanna een aanzienlijke welstand genoot.

David en Johanna kregen zeven kinderen waarvan de eerste twee al op jonge leeftijd kwamen te overlijden.
Gerard Wijnand Anton Lensvelt trouwt met Eus Meijers en later met Johanna Warneke;
Jo Antonia Lensvelt trouwt met Karel Nicolaas Houtman;
Hermanus Lensvelt trouwt met de charmante Jane H. Meijers en later met Francisca Eekhout. Hermanus woonde eerst in Suriname - hij werkte daar voor een bauxietcompany - en later in Zuid-Afrika;
Zus Lensvelt trouwt met Charles Bignell;
Cornelia Lensvelt trouwt met haar neef Gerrit J.W. Lensvelt een zoon Anne Lensvelt en zijn Noorse vrouw Maria Olsen;

Hun dochter, Jo Lensvelt, trouwde met Karel Houtman, belastingcommies van professie, al had dit huwelijk vanwege het standsverschil nog wel enige voeten in aarde. Kleinzoon Martijn Houtman en zijn neef Herman van de Stadt stelden een aantal foto's uit het familiealbum beschikbaar voor deze website.

Pieter Lensvelt (1853-1931) trouwt met Carolina Hermin Elise Bomblèd. Men is woonachtig in de Niewstraat 22 en later aan de Parklaan 119 te Den Haag. Van 1908 tot 1914 woonachtig in Veur. In 1931 Frankenstraat 51, Den Haag. Pieter wordt Directeur der Maatschappij tot Exploitatie der Koninklijke Brood en Beschuitfabriek Lensvelt-Nicola.

fampieterlensvelt.jpgEen foto van het bemiddelde fabrikantengezin van Pieter Lensvelt gefotografeerd in de tuin van hun woning.Vermoedelijk v.l.n.r. Gerrit Lensvelt (Pzn), Pieter Lensvelt, Willy van Veen, de echtgenote van Gerrit, Nanny Lensvelt en haar man Johan Engel met daarvoor waarschijnlijk drie kleinkinderen van Pieter en Caroline te weten: Hans en Caroline Engel en ??. Uiterst rechts Caroline Bomblèd, de echtgenote van Pieter. Foto: Anna Abrahams via Millicent Smeets-Muskus

V. van den Bergh uit Leidschendam deed intensief onderzoek naar de geschiedenis van de kleine buitenplaats Carolinenhof (en voorgangers) in Leidschendam (voormalige gemeente Veur) en stuitte daarbij op Pieter Lensvelt, geboren op 3-12-1853 en overleden op 12-11-1931 te Den Haag als eigenaar van betreffend terrein en bewoner van de daarop door hem gebouwde villa Carolinenhof. De bouwvergunning daarvoor dateert van 31 oktober 1907. Hij kreeg daarbij vergunning om het voorgaande huis Lommeroord , adres Veur B 166, te "verbouwen", maar het werd een complete nieuwbouw. Aannemer was H.F. Boersma (waarschijnlijk zijn schoonzoon getrouwt met Netty) uit de Muzenstraat te Den Haag. De vergunning en bouwtekeningen bevinden zich in het archief van de gemeente Leidschendam. Foto's van de villa zijn, ook van de afbraak in 1988, in het archief aanwezig . Pieter Lensvelt werd met enige gezinsleden (zijn vrouw, twee zoons zijn schoonvader, een dochter (verpleegster) en kleindochter) ingeschreven in het bevolkingsregister van Veur op 11 mei 1908, gekomen van het adres Nieuwe Parklaan 119 in Den Haag. Hijzelf is weer naar Den Haag vertrokken op 18-8-1914. De anderen op andere data naar andere bestemmingen. Het geheel is volgens de kadastrale legger in dienstjaar 1918 verkocht.
In het gemeentearchief Den Haag bevindt zich een foto van hem als lid van het Koninklijk Scherpschuttersgilde Oefening en Vermaak, die op hun website te vinden is, evenals een verslag in de krant Het Vaderland van zijn begrafenis.
Van de villa Carolinenhof is thans niets meer over. Er staat nu op het - paar keer veranderde- adres Voorburgseweg 36 een appartementencomplex dat wel de naam nog heeft aangehouden. Op nieuwe pilaren bij de ingang zijn nog twee bekroningsstenen van kleinere pilaren van het voormalige hek geplaatst die men voorzien heeft van een inscriptie: "Carolinen" op de ene en "Hof 1988" op de andere.

Bron: V. van den Bergh, Leidschendam, 2-2-2007

Ook het gezin van Pieter Lensvelt en Caroline Bomblèd werd gezegend met een rijke kinderschaar:

De kinderen van het gezin Lensvelt-Bomblèd met Nanny en Netty op de voorgrond. Naast de tafel staan Nelly en Johanna. Daarachter Gerrit en in het midden op tafel zittend Francois Willem. De foto zal dateren van vóór 1896 omdat de jongste zoon, Nicolaas Cornelis Jan, op deze foto nog niet voorkomt. Foto: Anna Abrahams via Millicent Smeets-Muskus

gezinpieterlensvelt.jpg

Wijnanda (Nanny) Gerardina Johanna Lensvelt (1878-1964), trouwt met Johan Frederik Engel, koopman in behangselpapier en woonachtig te Den Haag. Ze krijgen 2 kinderen: Johannes en Caroline Hermine Elise Engel;
Jeanette (Netty) Charlotte Lensvelt (1880-1959), trouwt in 1907 met Hendrik Frans Boersma en later met Johannes Christiaan Frederik Carrière, welke later als Directeur van de Koninklijke Brood- en Beschuitfabriek Lensvelt-Nicola zal gaan fungeren;
Gerrit Lensvelt (Pzn) (1881-1941) trouwt in 1905 met Wilhelmina (Willy) Johanna van Veen en na haar overlijden met Jane Key. Gerrit was directeur van Van Mannekus & Co te Rotterdam. Uit het eerste huwelijk spruiten 2 kinderen voort: Yvonne Gerda en Gerda Lensvelt. Uit het 2de huwelijk wordt een dochter Jane Lensvelt geboren;

bakerbeets.jpgZuster An Beets fungeerde in 1916 als baker voor Jane Lensvelt de dochter van Jane Key en Gerrit Lensvelt Pzn. De foto is genomen in augustus 1916 aan boord van de Olga bij de Eenzaamheid, Kager Meer. "Een enige verpleging" is er door zuster Beets bijgeschreven. Bron: Vrouw in de schaduw van Dorinde van Oort, 2006, p. 80

Petronella (Nelly) Carolina Lensvelt (1883- ?) trouwt in 1905 met J.C.C. de Breij;
Johanna Cornelia Lensvelt (1884- ?) trouwt met Dirk Houtman Jr. een broer van eerder genoemde Karel Houtman, de belastingcommies. Johanna schenkt Dirk 2 kinderen: D en L Houtman;
Francois Willem Lensvelt, geboren op 03-02-1888 te Den Haag en overleden op 27-08-1913 te Curacao. Francois Willem vindt een noodlottig einde als hij op een struisvogelfarm vermoord. Z'n stoffelijke resten worden gevonden in een waterput van het vogelfarmcomplex. De moord wordt nooit opgehelderd. (Zie ook: Over de grens).

;
Nicolaas Cornelis Jan Lensvelt (1896-1974) trouwt met Emily Ahn. Nicolaas trekt als ambtenaar van de Indische Handelsvereniging naar Medan (Ned.Indië). Later vestigt hij zich als hoteldirecteur weer in Den Haag. Nicolaas en Emily krijgen 2 kinderen: Nelly en Ena Lensvelt. Ena komt echter al na een paar dagen te overlijden.

Het Genealogisch Repertorium van Berestein vermeld nog meer publikaties waarin de naam Lensvelt voorkomt. In de stamboom van de familie Ahn wordt ook melding gemaakt van Emilie Ahn, geboren te Mr. Cornelis (West Java-Indonesië) op 23-05-1896 en gehuwd op 28-09-1920 met Nicolaas Cornelis Jan Lensvelt, geboren 's-Gravenhage op 25-10-1896, van beroep hoteldirecteur, overleden 's-Gravenhage op 19-05-1974.
Zij hadden 2 kinderen: Nelly Lensvelt, geboren 21-05-1922 in Medan (Noord Sumatra), getrouwd 's-Gravenhage op 20-03-1951 met Max Wolfgang Houfer en Ena geboren te 's-Gravenhage op 11-06-1926, alwaar zij 2 dagen later overlijd.
Nicolaas Cornelis Jan Lensvelt was een zoon van Pieter Lensvelt uit Den Haag en Caroline Hermine Elise Bombléd. Zij trouwen 02-08-1877 te Rotterdam, de woonplaats van Caroline.

In Den Haag dreven Nico en Emmy van 1949 het indische restuarant Garoeda (foto rechts). In het gebrandschilderde raam was het familiewapen van Lensvelt (zes eikels) en dat van de stad Den Haag (ooievaar) afgebeeld.
Indonesisch Restaurant Garoeda werd in 1949 (15 december) opgericht door de heer Nico Lensvelt. Een telg uit het Haagse bakkersgeslacht Lensvelt. Destijds woonde de heer Lensvelt in voormalig Nederlands-Indië waar hij een klein hotel runde. Na de onafhankelijkheid van Nederlands-Indië vertrok hij, en met hem nog ongeveer 60.000 repatrianten naar Nederland. Veel Indo-Europeanen vestigden zich in Den Haag, omdat de regeringszetel een bijzondere relatie met de koloniën had. Vandaar dat de stad Den Haag de "Weduwe van Indië" als bijnaam heeft.

De heer Lensvelt begon aan de Kneuterdijk te 's-Gravenhage het Indonesisch restaurant Garoeda. Garoeda moest een plaats worden waar oude vrienden uit Indië in stijl kon ontvangen. Het pand werd daarom ingericht met Balinees hout en snijwerk, materialen en (kunst)voorwerpen uit Indonesië om de oud-Indiërs zoveel mogelijk "senang" te laten voelen wanneer zij bij Restaurant Garoeda kwamen dineren. Het pand nam de heer Lensvelt over van twee dames die er handel in Oosterse kunst dreven. Een rijsttafel werd geserveerd voor een symbolisch bedrag van f 3,50. In deze tijd, bijna een ondenkbaar symbolisch bedrag. Restaurant Garoeda is dan ook een van de eerste 'Indische' restaurants die zich in Den Haag vestigde.

grafwillemlensvelt.jpgHet graf van Francois Willem in Curacao met het opschrift: "Hier rust onze lieve zoon Francois Willem Lensvelt, geb. Den Haag 3 Febr. 1888, .........27 Aug. 1913." De tekst voor de overlijdensdatum is weggewerkt, maar hier heeft gestaan: "vermoord"! Omdat de Kerkenraad van de Fortkerk het echter niet bewezen achtte dat Francois Willem inderdaad vermoord was, heeft men de tekst "vermoord" laten uitbeitelen. Foto: Anna Abrahams via Millicent Smeets-Muskus

Pieter Lensvelt en Caroline komen ook voor in 'n kwartierstaat van de Fam de Beer-van Asselt (met dank aan: Bert de Beer via Geanet). Hieruit blijkt dat zij ook nog een 3de dochter te hebben: Jeanette Charlotte Lensvelt, geboren 's-Gravenhage 15-01-1880, gescheiden van Hendrik Frans Boersma, overleden 's-Gravenhage op 79 jarige leeftijd. Op 36 jarige leeftijd, op 06-07-1916 trouwde Jeanette in Den Haag met Johannes Christiaan Frederik Carriëre, 39 jaar oud, directeur Handelmij, Kerkhoff & Co. te Medan-Deli, daarna directeur Kon. Brood- en Beschuitfabrieken Lensvelt-Nicola in Den Haag. Deze Johannes Carriëre, geboren 's-Gravenhage 26-02-1877 en aldaar overleden op 10-08-1935, was een zoon van Johan Daniël Carriëre, 1ste deurwaarder Hoge Raad, Ridder in de Orde van Oranje Nassau en van Sophia Louisa Leschot

Deze Pieter Lensvelt past gezien het tijdsbeeld en woonplaats (Den Haag), maar ook vanwege het feit dat de man van zijn dochter o.m. de positie van directeur van de Kon. Brood- en Beschuitfabrieken Lensvelt-Nicola bekleede, perfect in het gezin van Gerrit Lensvelt en Wijnanda Gerardina Nicola.

Willem Adriaan Lensvelt (1864- ?, de jongste zoon uit Gerrit's huwelijk met Wijnanda) trouwt op 01-05-1885 te Delft met Sophia.C. Racer uit Rotterdam (Sophia Racer, rechts op de foto beschikbaar gesteld door mevrouw Nieuwzwaag). Op 07-03-1886 wordt hun eerste zoon Frederik (Frits) Willem Hendrik Lensvelt geboren, op 05-08-1887 gevolgd door een tweede, die Willem Adriaan genoemd wordt. Zij wonen op dat moment op het landgoed Pasgeld. Bij het overlijden van Sophia (1919) wonende te Van Aerssenstraat 272, Den Haag. Van hun twee kinderen zal de oudste Frits Lensvelt (1886-1945) later bekendheid verwerven als beeldend kunstenaar, in Nieuwegein wordt zelfs een straatnaam naar hem vernoemd en wordt de jongste Wim A. Lensvelt (1887-1963) architect. Deze jongste zoon Wim trouwt in 1926 met Victorine Anne Agnès Iserief, geboren op 11-11-1899 in Den Haag en 17-07-1952 overleden. Op 13-3-1927 wordt hun enig kind en dochter Ineke geboren, later gehuwd met Nieuwzwaag (e-mail Ineke Nieuwzwaag-Lensvelt 6-6-2007)

sophie racer
pasgeld1890 In 1890 wordt een familiefoto genomen van het gezin Willem Adriaan Lensvelt op hun landgoed Pasgeld. Uiterst links op de achtergrond staat het personeel. Daarvoor in het met twee bokken bespannen rijtuigje Wim Lensvelt (1887-1963) en rechts daarvan met de handkar Frits Lensvelt (1886-1945). In het midden zit Willem Adriaan Lensvelt (1864) met zijn vrouw Sophia Racer. Rechts daarnaast David Lensvelt (1852-1932), de oudste broer en zakenpartner van Willem Adriaan Sr. Naast David zijn echtgenote Johanna van Aken. Helemaal rechts op de voorgrond kinderen van David en Johanna.

Frits Lensvelt tekening

Links, foto van een aquarel van Frits Lensvelt die in 1913 met elf anderen in facsimile uitgegeven zijn bij Elsevier. Foto beschikbaar gesteld door mevrouw Ineke Nieuwzwaag-Lensvelt.

De oudste zoon van Willem Adriaan Lensvelt en Sophia Racer, Frits Lensvelt, werd grafisch kunstenaar. In 2007 werd een tentoonstelling georganiseerd gewijdt aan zijn leven en werk. Tevens is een boekwerk uitgebracht. Twan Lensvelt stuurde ons 'n email (17-10-1999) met 'n citaat uit de Zeeuwe Almanak over de zoon van Willem Adriaan Lensvelt, Frits Lensvelt, de beeldend kunstenaar, welke informatie verder werd aangevuld door Ard Hesselink (email 13-11-1999 e.v.):

fritslensvelt.jpg

Rechts, foto van Frits Lensvelt sr. en Nel Bronger met op de achtergrond het Centraal Station in Amsterdam, foto Ard Hesselink.

Frederik (Frits sr.) Willem Hendrik Lensvelt (Rijswijk 7 maart 1886 - Middelburg 23 juli 1945). Beeldend kunstenaar, woonde van 1918-1941 in het Dijkhuis te Veere en Vrouwenpolder en was van 1933-1941 lector in de costuumkunde aan de Rijksacademie en de Toneelschool in Amsterdam. Toen hij na de evacuatie op Walcheren terugkeerde, was het Dijkhuis verwoest; hij overleed kort daarop.
In Nieuwegein (prov. Utrecht) bestaat een Lensveltlaan. Deze is vernoemd naar Frederik Willem Hendrik Lensvelt (Sr.), graficus 1886-1945. Wat de reden was voor Nieuwegein om deze straat naar hem te vernoemen, is ons helaas niet bekend.

Frits sr, was dus 'n kleinzoon van de Lensvelt-Nicola's uit Den Haag - Rijswijk en had tenminste 1 broer die Wim heette en later architect werd. Frits sr. was getrouwd met Nell Bronger, ovl in 1936 (?), costuum-ontwerpster. Samen werkten zij jarenlang voor het toneelgezelschap van Willem Royaards te Amsterdam, voor wie hij de decors ontwierp en zij de costuums. Later, na de Eerste Wereldoorlog, werkte hij meer als industrieel ontwerper, o.a. bij de glasfabriek Leerdam. In de trouwzaal van het oude Amsterdamse stadhuis (O.Z.Voorburgwal) zijn zijn armaturen nog steeds te zien. Daarnaast maakte hij veel vrij-werk.
Ze kregen 2 kinderen: Sofie Cornelia Klaertje (1916-1987) - de moeder van Ard Hesselink - en Frits jr. ofwel Boed, die een avontuurlijk leven leidde, met vele reizen door Europa (o.a. op de fiets) en ouderwets "kunstenaarslijden".
Frits jr. (Vrouwenpolder 13 mei 1922 - Krabbendijke (?) 1989) was graficus en als zodanig autodidact. Hij maakte etsen, droge naalden en vooral houtsneden, ook in kleur, in een strakke, sterk vereenvoudigde stijl. Zijn onderwepen zocht hij meestal op en aan het water. Van 1957-1967 woonde hij in Antwerpen, daarna in Dordrecht en Krabbendijke.
Literatuur : Scheen, Lexicon I. Kunst uit Zeeland.

Tentoonstelling en boek over het leven van Frits Lensvelt sr.

Frits Lensvelt sr. is als grafisch kunstenaar en ontwerper van toneeldecors, boeken, industriele vormgeving, etc. als zodanig recentelijk een beetje "herontdekt" met als gevolg dat er in 2007 in het Theater Instituut Nederland (Theatermuseum) en in het Drents Museum te Assen een tentoonstelling over hem en zijn werk wordt gehouden. Ter gelegenheid daarvan is ook een prachtig en rijkelijk geillustreerd boek uitgegeven.

Frits sr. was een veelzijdig ontwerper. Na zijn opleiding aan de Central School of Arts and Crafts in Londen, die hij in 1907 afrondde, begon hij zijn professionele loopbaan als illustrator en vormgever van boeken. Nog datzelfde jaar kon hij echter ook als decorontwerper aan de slag.
Nadat hij het toneel in 1921 definitief de rug had toegekeerd, werkte hij met de kennis die hij in het theater had opgedaan - achtereenvolgens ook als ontwerper van lampen (1926-1941) en binnenhuisarchitect (1929-1936). Het vormgeven van boeken is hij met tussenpozen - zijn hele loopbaan blijven doen.
Hij heeft in de periode 1908 - 1921 met zijn gestileerde, sobere en functionele decors een grote reputatie opgebouwd. In een tijd waarin ook het theater een overgang maakte van ‘afbeelding’ naar ‘verbeelding’, werd hij beschouwd als een van de allerbesten. Zijn naam ontbreekt dan ook in geen enkele publicatie over de Nederlandse theatergeschiedenis. Wat daarbij altijd onderbelicht is gebleven, is dat Lensvelt, als eerste in Nederland, het belang van een optimale belichting erkende.

Voor meer informatie over de tentoonstelling: Theater Instituut Nederland - tentoonstelling: Licht als Leidraad over Frits Lensvelt

Het fraai vormgegeven boekwerk is aan te schaffen via: Licht als leidraad - Leven en werk van Frits Lensvelt (1886-1945)

Een hele serie foto's met bijbehorende verhalen van de bijzondere plek (het dijkhuis in Veere) waar Frits Lensvelt sr. voor de oorlog woonde is recentelijk door Ard Hesselink gepubliceerd op zijn fotosite onder de titel: House on a dyke

Frits' broer, Willem Adriaan (Wim) begon als tekenaar maar werd uiteindelijk een bekend architect. Hij was vooral in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog in Heerde (Gld) actief. Heerde is een gemeente met een oppervlakte van 78 km2, per 1-1-1992 18.245 inwoners, ten noorden van Apeldoorn, tussen Epe en Hattem, en ten noordwesten van Twello (zie ook: Het Lensveld in Twello). In 1927 werd hij door de gemeente Heerde aangezocht om Villa Nova geschikt te maken als raadhuis. In 1928 werd de renovatie afgerond. Ook de ARK's fabriek (industrieel monument) werd door hem getekend.Te Heerde en Epe staan nog diverse woningen die van zijn tekentafel zijn gerold, allen in de zogenaamde Engelse landhuisstijl.

ontwerp villa door W.A. Lensvelt Links hiernaast ziet u een ontwerp van Wim's hand. Omdat Wim's moeder destijds in Engeland werkte en woonde genoot hij - net als zijn oudere broer Frits - zijn opleiding te Londen aan de School of Arts and Crafts. Op 30-04-1912 ging men vanuit Londen terug naar Den Haag, waar in 1919 zijn moeder overleed. In 1926 huwde Wim jr. met Victorine Iserief en een jaar later werd hun dochter geboren. In 1931 verhuisde het gezin naar de Veluwe; eerst naar Heerde en later naar Epe. In Den Haag ontwierp hij o.a. de grote villa met bijgebouwen in Wassenaar voor de familie Wilton. Het huis heet de Vrije Blik en staat er nog steeds. Het is gebouwd tussen 1924-1926. Hij was tevens de geestelijk vader van de uitbreiding en verbouwing van de Lakenhal te Leiden. Na voltooiing hiervan werd zijn ontwerp geprezen als zijnde "een schitterend plan waarbij de Lakenhal ná uitbreiding en verbouwing toch de Lakenhal was gebleven". (Het Vaderland van 3-11-1921).

Aanvullende gegevens en fotomateriaal verstrekt door mevrouw Ineke Nieuwzwaag-Lensvelt

Architect W.A. Lensvelt trad begin 1944 toe tot de ondergrondse Binnenlandsche Strijdkrachten. Onder de schuilnaam Van Haren was hij verantwoordelijk voor de opbouw en organisatie van locale afdelingen te Epe en Vaass van de verzetsgroep R.v.V.; zelf vervulde hij daarin de rol van commandant-verbindingsofficier. Hij was betrokken bij diverse akties. Zo liet hij de Schotse kapitein-dokter parachutist Charles Bruce Noble, die bij de operatie Market Garden gevangengenomen was maar had weten te ontsnappen, bij hem thuis onderduiken. Ook de door een noodlanding gestrandde Poolse kolonel-vliegenier van de R.A.F., Mr. Folkowski, hielp hij uit handen van de bezetters te blijven. De overval op het Apeldoornse gemeentehuis om het bevolkingsregister uit handen van de Duitsers te houden moest echter op het laatste moment worden afgeblazen - ze waren al in het gebouw doorgedrongen - omdat er onvoldoende mensen kwamen opdagen. Met het naderen van de bevrijding raakte hij intensief betrokken bij de organisatie van de locale N.B.S. afdeling maar door interne communicatiestoringen bij de ondergrondse werden zijn plannen hiervoor niet gehonoreerd. Het was voor hem mede aanleiding om vrij kort ná de bevrijding zijn taken als N.B.S. 'r neer te leggen.

Bron: Het begin en het einde van mijn Ondergrondsch werk, 1944-1945 van W.A. Lensvelt, Eperheem, Epe, 20 mei 1945, Druk Hooiberg Epe. Archief Gemeente Hattem, cat. 637 W.O. II. Op de foto rechts W.A. Lensvelt en zijn echtgenote.

Na het overlijden van David en Pieter, beiden in 1931, raakt het bakkersbedrijf Lensvelt-Nicola met de talrijke haagse winkelfilialen wat in het slop. De versnippering van het eigendom door verdeling van de nalatenschap speelt hier ook een rol in. Desondanks blijft de de bekende taartjessalon van Lensvelt aan het haagse Toernooiveld tot medio jaren zestig van de twintigste eeuw in bedrijf en populair onder de haagse cliëntele

Nog niet in de stamboom te plaatsen informatie werd ons toegestuurd door Aart-Jan Lensvelt uit Amsterdam. (e-mail 16-11-2000)
Aart-Jan, geboren 02-01-1954 in Bloemendaal, heeft 2 broers: Hendrik Cornelis Lensvelt, geboren 10-04-1959 en Johannes Cornelis Reinoud Lensvelt, geboren 06-06-1963.
Hun ouders zijn: Johannes (Jan) Cornelis Lensvelt, geboren 27-02-1925, ovl. 20-11-1986 en Nelly Selma Biere.
Jan had 2 broers: Herman Cornelis Lensvelt, geboren 03-02-1928 en Aart Lensvelt jr., geboren 15-06-1932?, ovl. 1993?
Hun vader was: Aart Lensvelt, geboren 14-03-1896, ovl. maart 1963.
Hij stamt vermoedellijk uit een Hellevoetsluis' gezin.

Joke Jansen-Lensvelt uit Schaijk N.B. (g.d. 02-05-1967) reageerde via Email (7 juli 1998)en vertelde eveneens familie te zijn van de Lensvelt-tak van de banketbakker uit Den Haag.
Haar broer Jurgen Lensvelt (g.d. 17-08-1968) gaf informatie (Email 21-02-2001) omtrent hun ouders: Nils Jurgen Harald Lensvelt, geboren 02-07-1938, overleden 05-06-1987, gehuwd met Anna Maria van der Veen. Hun vader Nils had ook nog 'n broer, Reiner Lensvelt. Hun ouders waren Nils Jurgen Harald Lensvelt die getrouwd was met ? Lenz (nadere gegevens ontbreken.
Gezien de gebruikte voornamen is er waarschijnlijk wel een familieband met Anne Jan Adriaan Lensvelt, houthandelaar en zoon van Gerrit Lensvelt de bakker uit Den Haag, die gehuwd was met de Noorse Maja Olsen. Hun kinderen droegen voornamen als: Niels, Harald en Sigrid. In dat geval zou de oudtse zoon Niels (1891 - ?) van Anne Lensvelt en Maja Olsen de opa zijn van Joke en Jurgen Lensvelt uit Schaijk.

Meer recentelijk is de informatie van Niek Lensvelt uit Eerbeek, geboren als Nico op 23-08-1945 in Den Haag. Zijn enige broer is Eduard Victor Lensvelt, geboren 21-08-1947 eveneens in Den Haag. Hun vader was Marinus Frank Lensvelt, geboren op 13-11-1912 te Rotterdam en gestorven in Den Briel op 13-11-1988.

Al deze vermeldingen hebben met elkaar gemeen dat er slechts sprake is van de naamvariant beginnende met "Lens" en dat er nergens gerept wordt over 'n naam beginnende met "Lijns", iets dat gezien de uitkomsten van de volkstelling van 1947 ook wel voor de hand ligt. Verder wordt de naam Lensvelt zowel met 'n T, met 'n D, als met DT, geschreven. Bovendien, en dat is wellicht het meest interessante, is er in de meeste gevallen een duidelijk verband met de Zuidhollandse eilanden en daarmee dus sprake van een familieband tussen alle drie de schrijfwijzes Lensvelt(d)(dt).

Terug naar inhoud


Resumé

Resumerend kunnen we omtrent de Zuidhollandse Lensvelt-tak de navolgende stelling poneren:

Terug naar inhoud


© Ton Lensvelt, e-mail adres: tonlensvelt@ziggo.nl